Aanwijzing oppervlaktewateren ter beheer G.S. provincie Overijssel

Aanwijzing oppervlaktewateren ter beheer G.S. provincie Overijssel

De minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 13 juni 1989, nr. MWA89/1004;
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland van 14 juni 1989, nr. MW89.22055-MW4304;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten;

Besluit:

 • 1.

  in te trekken de beschikkingen van 14 december 1971, nr. AWZ 81216 (Stcrt. 1971, 250) en van 7 juni 1972, nr. AWZ 34473 (Stcrt. 1972, 118);

 • 2.

  aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel:

  • de wateren Ganzendiep, Overijsselsche Vecht, Overijsselsch Kanaal en het Meppelerdiep,

  • de bermsloten langs rijkswegen en -dijken,

   een en ander voorzover genoemde wateren zijn gelegen binnen de provincie Overijssel en in beheer zijn bij het rijk.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van de afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 juli 1989.

's-Gravenhage
De minister van Verkeer en Waterstaat, N. Smit-Kroes