Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1990

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) en op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1984, 430);
De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 22 juni 1989, BU/18499/89 en 26 oktober 1989, BU/30905/89;

Besluit:

Artikel

2

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1990’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1990.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

Rijswijk
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, H. J.Simons

Bijlage

Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering.

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, verbindingskantoren en regionale contactkantoren, de uitvoerende organen en het centraal administratiekantoor maken in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • 1.

  Uitgangspunt voor de in 1990 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering, respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn de bedragen die het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1989 voor de ziektenfondsverzekering, respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeren, te weten f 644,9 mln., respectievelijk f 120,3 mln., alsmede de incidentele verhoging van f 100 mln. ter dekking van de kosten van de invoering van de nominale premie in de ziekenfondsverzekering.

  Het totale bedrag van f 865,1 mln. kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel van f 539,6 mln. (70,5%), een materieel deel van f 225,5 mln. (29,5%) en een incidenteel deel van f 100 mln.

 • 2.

  In verband met huur- en huisvestingskosten wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f 1,5 mln.

 • 3.

  De beheerskosten van de AWBZ worden verhoogd met f 3,4 mln. vanwege de opneming van de verstrekking RIBW in de AWBZ. Hiervan is 71% arbeidsvoorwaardendeel (f 2,4 mln.) en 29% materieel deel (f 1 mln.).

 • 4.

  De beheerskosten van de ziekenfondsverzekering worden vanwege de stijging van het aantal verzekerden conform de gebruikelijke systematiek verhoogd met f 3,6 mln. Hiervan is 71% arbeidsvoorwaardendeel (f 2,5 mln.) en 29% materieel deel (f 1,1 mln.).

 • 5.

  Voor de ophoging naar het niveau 1990 wordt het arbeidsvoorwaardendeel van f 539,6 mln. verhoogd met f 13,3 mln., te weten:

  • a.

   f 8,4 mln. als gevolg van een voorcalculatorische loonkostenontwikkeling van 1,55% bij de uitvoeringsorganen;

  • b.

   f 2,4 mln. in verband met de onder punt 3 genoemde opneming van de RIBW's in de AWBZ;

  • c.

   f 2,5 mln. als gevolg van de onder punt 4 genoemde stijging van het aantal verzekerden.

 • 6.

  Voor de ophoging naar het niveau 1990 wordt het materiële deel van f 225,5 mln. verhoogd met f 8,7 mln. te weten:

  • a.

   f 1,5 mln. in verband met de onder punt 2 vermelde huur- en huisvestingskosten;

  • b.

   f 5,1 mln. als gevolg van een voorcalculatorische prijsstijging. Het percentage van 2,2% is conform de MEV-cijfers;

  • c.

   f 1,0 mln. op grond van de onder punt 3 genoemde uitbreiding van de AWBZ;

  • d.

   f 1,1 mln. in verband met de onder punt 4 vermelde stijging van het aantal verzekerden.

 • 7.

  Voor de uitvoeringskosten van de nominale premie wordt structureel een bedrag van f 75 mln. aan de beheerskosten toegevoegd.

 • 8.

  Vanwege de extra kosten verbonden aan het restitutiestelsel voor de specialistische hulp worden de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering incidenteel verhoogd met f 9,4 mln.

 • 9.

  De bedragen onder 5a en 6b zijn voorcalculatorisch van aard.

  Tevens geschiedt de voorlopige vaststelling van de aanvaardbare beheerskosten Ziekenfondswet en AWBZ 1990 met inachtneming van een tweetal Pro-Memorie-posten. Deze posten betreffen ten eerste de thans nog onzekere eventuele gevolgen van het vervallen van de BTW-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden van ziekenfondsen op het gebied van automatisering en ten tweede het Geneesmiddelen Informatie Project. Te zijner tijd zal een definitieve vaststelling van deze bedragen plaatsvinden.

 • 10.

  Gelet op de punten 1 tot en met 8 is het totale bedrag van de voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten 1990 f 871,5 mln. Het arbeidsvoorwaardendeel bedraagt f 552,9 mln. (f 539,6 mln. + f 13,3 mln.), het materiële deel bedraagt f 234,2 mln. (f 225,5 mln. + f 8,7 mln.), terwijl voor de heffing van de nominale premie f 75 mln. beschikbaar wordt gesteld en voor de uitvoering van het restitutiestelsel van de specialistische hulp eenmalig f 9,4 mln. Het gezamenlijk bedrag heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en de beheerskosten in het kader van de AWBZ.