Afwijking van eindexamenregelingen dag- en avondscholen v.w.o.-h.a.v.o. m.a.v.o. en scholen voor l.b.o. ten behoeve van anderstaligen die zes jaar of korter in Nederland onderwijs hebben gevolgd

Regeling richtlijnen eindexamens anderstaligen

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,
Overwegende, dat gebleken is dat een termijn van vier jaren onderwijs in Nederland niet altijd voldoende is om kandidaten voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, gelijkwaardige mogelijkheden te geven om een eindexamen af te leggen;
Gelet op artikel 11a van het Eindexamenbesluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.m.a.v.o. (Stb. 1970, 151), artikel 14 van het Eindexamenbesluit avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. (Stb. 1979, 189) en artikel 8, tweede lid, van het Eindexamenbesluit l.b.o. (Stb. 1976, 31);

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

De beschikking DGVO-14.417 van 11 mei 1987 wordt ingetrokken.

Artikel

4

Deze regeling treedt in werking op de dag na dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekend gemaakt en werkt terug tot en met 1 augustus 1989.

drs. J. Wallage