Aanpassing minimumloon per 1 januari 1990

Aanpassing minimumloon per 1 januari 1990

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 14, eerste tot en met vijfde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657), laatstelijk gewijzigd bij wet van 11 februari 1988, Stb. 49;

Besluit:

De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 januari 1990 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

  • a.

    f 2004,60

  • b.

    f 462,60

  • c.

    f 92,52

's-Gravenhage
De minister voornoemd,
B. de Vries