Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren Scheepvaartverkeerswet

De minister van Verkeer en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de minister van Justitie;
Gelet op artikel 32 van de Scheepvaartverkeerswet (Stb. 1988, 352);

Besluit:

Artikel

1

Met de opsporing van strafbare feiten, bedoeld in artikel 32 van de Scheepvaartverkeerswet, worden, voor zover het overtredingen betreft, belast:

 • Van de Rijkswaterstaat:

  • 1.

   (adjunct/rayon)hoofden scheepvaartdienst;

  • 2.

   (hoofd/assistent)verkeers(dienst)leiders;

  • 3.

   (assistent)rivier, kanaal- en meermeesters;

  • 4.

   (adj.)havenmeesters;

  • 5.

   (assistent)gezagvoerders;

  • 6.

   (adjunct)hoofden dienstkring;

  • 7.

   (hoofd)sluismeesters;

  • 8.

   (hulp/waarnemend)kantonniers;

  • 9.

   sluiswachters, brugwachters;

  • 10.

   (nautisch)opzichters;

  • 11.

   (hoofd/medewerker)nautische zaken;

 • Van de Inspectie Verkeer en Waterstaat:

  • ambtenaren van de divisie Scheepvaart.

Artikel

3

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren Scheepvaartverkeerswet. Deze regeling en de bijbehorende toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

's-Gravenhage
De minister van Verkeer en Waterstaat, J. R. H.Maij-Weggen