Besluit van 15 december 1989, houdende wijziging van het inkomensbesluit IOAW in verband met de overheveling van de opslagpremies

Besluit aanpassing inkomensbesluit IOAW overheveling opslagpremies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september 1989, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/BV/UKB/AUB/89/Bp/U-11 296;
Gelet op artikel 7, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92);
De Raad van State gehoord (advies van 27 november 1989, nr. W12.89.0569);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 1989 Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/BV/UKB/AUB/89/11 296;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Begripsbepalingen

§

2

Wijziging inkomensbesluit IOAW

Artikel

II

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

§

3

Tijdelijke bepalingen

Artikel

III

Voor de toepassing van de artikelen 7, 8 en 9 van de IOAW, wordt onder inkomen mede verstaan de daarover toegekende overhevelingstoeslag.

Artikel

IV

Artikel

V

§

4

Slotbepalingen

Artikel

VI

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1990.

Artikel

VII

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanpassing inkomensbesluit IOAW overheveling opslagpremies.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Het Oude Loo
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, E. ter Veld
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin