Instelling Commissie taak en functie raden voor de kinderbescherming

Instelling Commissie taak en functie raden voor de kinderbescherming

De staatssecretaris van Justitie,
Overwegende, dat van verschillende zijden onderzoek is gevraagd naar klachten over de justitiële jeugdbescherming en dat daarbij o.a. aandacht is gevraagd voor de raden voor de kinderbescherming;
Overwegende voorts, dat taken en werkwijzen van de raden als justitieel onderzoeks- en adviesorgaan nader zijn beschreven in regeringsnota's uit 1983 en 1984; dat de taken sindsdien nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven en het aantal en de aard van te behandelen zaken is toegenomen, dan wel gewijzigd;
overwegende ten slotte, dat in de Regeringsverklaring (Staatscourant, 1989, nr. 231) is aangekondigd dat de staatssecretaris van Justitie een beleidsnota zal uitbrengen over de justitiële jeugdbescherming in het algemeen en dat er aanleiding bestaat om aan de raden voor de kinderbescherming afzonderlijk aandacht te geven, door middel van de instelling van een commissie;

Besluit:

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd, A. Kosto