Regeling inzake vermindering van Koreaanse belasting op dividenden, interest en royalty's uit Koreaanse bron, genoten door inwoners van Nederland

Koreaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Korea

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Artikel

1

Aanspraken van inwoners van Nederland.

Aan de op 25 oktober 1978 tussen Nederland en Korea gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen ("Trb. 1979, nr. 13), en het Protocol bij die Overeenkomst, kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst en onderdelen van het Protocol:

 • a.

  Vermindering tot 15% van de Koreaanse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Korea is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b);

 • b.

  Vermindering tot 10% van de Koreaanse belasting op dividenden, indien de genieter van de dividenden een Nederlands lichaam is waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen in verdeeld en dat onmiddellijk ten minste 25% bezit van het kapitaal van het Koreaanse lichaam dat de dividenden betaalt, en voorts het Nederlandse lichaam in Nederland ter zake van deze dividenden geen Nederlandse vennootsschapsbelasting verschuldigd is (artikel 10, tweede lid, onderdeel a) en onderdeel II van het Protocol).

 • c.

  Vermindering tot 15% van de Koreaanse belasting op niet onder artikel 11, derde lid, van de Overeenkomst vallende interest, afkomstig uit Korea (artikel 11, tweede lid, ltter b)). Wordt deze interest echter betaald ter zake van een lening welke is verstrekt voor een tijdsduur van meer dan 7 jaar, dan wordt de Koreaanse belasting op die interest verminderd tot 10% (artikel 11, tweede lid, onder a)).

 • d.

  Vermindering tot 15% van de Koreaanse belasting op culturele royalty's (vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkundde, kunst of wetenschap, daaronder begrepen films), afkomstig uit Korea (artikel 12, tweede lid, onderdeel a) en derde lid, onderdeel a)).

 • e.

  Vermindering tot 10% van de Koreaanse belasting op industriële royalty's (vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een ontwerp, een geheim recept of een geheime werkwijze, nijverheids-, handels- of wetenschappelijke uitrusting, of inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap), afkomstig uit Korea (artikel 12, tweede lid, onderdeel b) en derde lid, onderdeel b)). Vergoedingen terzake van de verhuur van schepen of vliegtuigen krachtens een “bare boat charter”-contract en vergoedingen ter zake van studies of onderzoek van wetenschappelijke, geologische of technische aard worden echter niet als royalty aangemerkt (onderdelen V en VI van het Protocol).

De in de onderdelen a tot en met e van dit artikel vermelde verminderingen zijn te berekenen over het bruto bedrag van de dividenden, interest en royalty's.

De in de onderdelen a tot en met e van dit artikel vermelde verminderingen van Koreaanse belasting zijn niet van toepassing indien de genieter van de dividenden, de interest of royalty's in Korea een vaste inrichting heeft en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest verschuldigd is, of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort (artikel 10, vijfde lid, respectievelijk artikel 11, vijfde lid, en artikel 12, vierde lid).

Artikel

2

Koreaanse regeling.

Ter uitvoering van artikel 1 is van Koreaanse zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1.

  Dividenden, interest en royalty's

  • a.

   Koreaanse belasting

   Volgens de huidige Koreaanse wetgeving zijn dividenden, interest en royalty's onderworpen aan een bronbelasting van 25% indien deze inkomsten worden behaald aan niet-inwoners.

  • b.

   Wijze waarop de vermindering wordt verleend

   De in artikel 1 vermelde verminderingen worden in Korea bij de bron verleend. De Koreaanse schuldenaar van de inkomsten mag de betalingen aan de Nederlandse gerechtigde doen:

  • c.

   Woonplaatsformulieren

   De in Nederland wonende gerechtigde tot de dividenden, interest of royalty's uit Koreaanse bron, moet aan de Koreaanse schuldenaar van die inkomsten twee woonplaatsformulieren Neth/Kor 2 overleggen.

   Deze twee woonplaatsformulieren Neth/Kor 2 dient de betrokken inwoner van Nederland na invulling te laten viseren door het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is.

   Na het stellen van de woonplaatsverklaring geeft vorenbedoeld hoofd de beide formulieren aan de betrokkene terug, nadat hij van een van de beide formulieren een fotocopie heeft gemaakt ten behoeve van de legger van betrokkene.

  • d.

   Verzoek om teruggaaf, indien te veel Koreaanse belasting is ingehouden

   In gevallen waarin in afwijking van het bepaalde in onderdeel b hiervoor bij de uitbetaling van de dividenden, interest of royalty's te veel Koreaanse belasting is ingehouden, kan de Nederlandse genieter van die inkomsten zich met een verzoek om teruggaaf van hetgeen te veel is ingehouden wenden tot degene die de desbetreffende dividenden, interest of royalty's heeft betaald.

   De verzoeken om teruggaaf zijn niet aan een bepaalde vorm gebonden. Bij het verzoek om teruggaaf moet de betrokken inwoner van Nederland twee woonplaatsformulieren Neth/Kor 2 overleggen.

   Deze twee woonplaatsformulieren Neth/Kor 2 dient de betrokken inwoner van Nederland na invulling te laten viseren door het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is.

   Na het stellen van de woonplaatsverklaring geeft vorenbedoeld hoofd de beide formulieren aan de betrokkene terug, nadat hij van een van de beide formulieren een fotocopie heeft gemaakt ten behoeve van de legger van betrokkene.

  • e.

   Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

   Verzoeken om teruggaaf van Koreaanse belasting moeten ingevolge de Koreaanse wetgeving worden ingediend binnen een termijn van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel II van het Protocol).

 • 2.

  Verkrijgbaarheid van het woonplaatsformulier Neth/Kor 2

  Exemplaren van het woonplaatsformulier Neth/Kor 2 zijn op aanvraag verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Korea bij de National Tax Administration, 108-4, Susong-Dong, Chongro-Ku, Seoul, 110-140, Korea.

Artikel

3

Intrekking.

De beschikking van de Staatssecretaris van Financiën van 17-7-198517 juli 1985, nr. 085-1815 (Stcrt. van 17-7-198517 juli 1985, nr. 136), wordt ingetrokken.

Artikel

4

Inwerkingtreding.

De Staatssecretaris van Financiën, M. J. J. van Amelsvoort