Besluit van 25 januari 1990, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen

Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 februari 1989, no. MJZ 0629072, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
Overwegende dat het in het milieu brengen van genetisch gemodificeerde organismen ongewenste effecten op mens of milieu kan hebben;
dat deze effecten vanwege het reproductievermogen onomkeerbaar kunnen zijn;
dat een volledig inzicht in de mechanismen die leiden tot deze effecten nog ontbreekt;
dat de mogelijke onomkeerbaarheid van de effecten enerzijds en het ontbreken van een volledig inzicht anderzijds een beoordeling vooraf van het in het milieu brengen van genetisch gemodificeerde organismen wenselijk maken;
Gelet op de artikelen 24 en 26 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639), en artikel 2 van de Hinderwet (Stb. 1981, 410);
Gezien het advies van de Centrale raad voor de milieuhygiëne (advies van 25 november 1988, nr. GGO-88/1247);
De Raad van State gehoord (advies van 12 juli 1989, nr.W08.89.0122);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 januari 1990, no. MJZ 2219077, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Algemeen

Artikel

1

Artikel

1a

Vervallen

Artikel

1b

Vervallen

Artikel

1c

Vervallen

Artikel

1d

Vervallen

Artikel

1e

Vervallen

Artikel

1f

Vervallen

Artikel

1g

Vervallen

Artikel

1h

Vervallen

Artikel

1i

Vervallen

Artikel

1j

Vervallen

Artikel

1k

Vervallen

Artikel

1l

Vervallen

Artikel

1m

Vervallen

Artikel

1n

Vervallen

Artikel

1o

Vervallen

Artikel

1p

Vervallen

Artikel

1q

Vervallen

Artikel

1r

Vervallen

Artikel

1s

Vervallen

Artikel

1t

Vervallen

Artikel

1u

Vervallen

§

2

Ingeperkt gebruik

§

2.1

Werkingssfeer

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

3a

Vervallen

Artikel

3b

Vervallen

Artikel

4

Paragraaf 2 is niet van toepassing op:

 • a.

  de tijdelijke opslag tijdens vervoer van genetisch gemodificeerde organismen:

 • b.

  het vervaardigen, vervoeren, toepassen, voorhanden hebben, aan een ander ter beschikking stellen of zich ontdoen van typen van genetisch gemodificeerde micro-organismen die zijn opgesomd in bijlage II, deel C, bij richtlijn 98/81;

 • c.

  het vervaardigen van organismen door, dan wel het vervoeren, toepassen, voorhanden hebben, aan een ander ter beschikking stellen of zich ontdoen van organismen die zijn vervaardigd door:

  • 1°.

   celfusie, met inbegrip van protoplastfusie, van eukaryotische soorten, met inbegrip van de productie van hybridoma's en de fusie van plantencellen,

  • 2°.

   zelfklonering van niet-pathogene, van nature voorkomende micro-organismen die geen bijkomende agentia bezitten en aantoonbaar veilig zijn gebleken bij langdurig gebruik, dan wel ingebouwde biologische barrières bezitten die niet van invloed zijn op de optimale groei in kunstmatige media, maar beperkte overlevings- of vermenigvuldigingskansen bieden zonder schadelijke effecten voor mens en milieu, of

  • 3°.

   celfusie, met inbegrip van protoplastfusie, van prokaryotische soorten die genetisch materiaal uitwisselen door middel van bekende fysiologische processen,

  tenzij bij de vervaardiging daarvan als recipiënt of ouderorganisme gebruik wordt gemaakt van genetisch gemodificeerde organismen, die niet zijn verkregen op de onder 1°, 2° of 3° of de in bijlage 1, onderdeel 1, onder a of b, beschreven wijze en ten aanzien waarvan geen toepassing heeft plaatsgehad van artikel 23, tweede lid, onder d, dan wel van genetisch gemodificeerde organismen die niet vallen onder artikel 23, tweede lid, onder e.

§

2.2

Voorafgaande risico-analyse

Artikel

5

§

2.3

Veiligheidsvoorschriften

Artikel

6

§

2.4

Vergunningverlening

§

2.4.1

Algemene bepalingen

Artikel

7

§

2.4.2

Vervaardigen van en handelingen met genetisch gemodificeerde organismen

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Artikel

11

§

2.4.3

Behandeling, mededeling en terinzagelegging

Artikel

12

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

15

Degene die een aanvraag om een vergunning heeft gedaan, als bedoeld in de artikelen 8, 9, 10 of 11, stelt Onze Minister onverwijld op de hoogte van nieuwe gegevens waarover hij de beschikking krijgt of redelijkerwijs de beschikking kan krijgen, indien die gegevens belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de risico’s die aan het ingeperkt gebruik zijn verbonden. Hij dient een gewijzigde aanvraag om een vergunning in, waarbij hij aangeeft welke maatregelen in verband met deze nieuwe gegevens zijn getroffen.

§

2.5

Vergunning voor ingeperkt gebruik

Artikel

16

Vervallen

Artikel

17

Artikel

18

Vervallen

Artikel

19

Bij de beoordeling van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in de artikelen 8, 9, 10 of 11, houdt Onze Minister rekening met alle hem ter beschikking staande gegevens die verband houden met de risico’s voor mens of milieu die aan de betrokken handelingen zijn verbonden. Daartoe behoren onder meer de gevolgen voor het afvalbeheer, de veiligheid, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Artikel

20

Onze Minister kan een vergunning verlenen voor een bepaalde termijn.

Artikel

21

Indien Onze Minister, nadat hij vergunning heeft verleend naar aanleiding van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in de artikelen 8, 9, 10 of 11, kennis neemt van nieuwe gegevens die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de risico’s die aan het ingeperkt gebruik zijn verbonden, kan hij:

 • a.

  degene aan wie de vergunning is verleend, opdragen de betrokken handelingen tijdelijk of definitief te staken of

 • b.

  de voorschriften wijzigen, die zijn verbonden aan de vergunning.

Artikel

22

Voorts kan Onze Minister op een daartoe strekkende, schriftelijk bij hem ingediende aanvraag van de vergunninghouder of van andere belanghebbenden de voorschriften, verbonden aan een vergunning, wijzigen, aanvullen of intrekken, alsnog voorschriften aan de vergunning verbinden, dan wel de vergunning intrekken. Indien de beschikking daartoe niet op aanvraag van de vergunninghouder wordt gegeven, gaat Onze Minister daartoe slechts over indien het belang van de bescherming van mens of milieu zich daartegen niet verzet.

Artikel

22a

De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, die genetisch gemodificeerde organismen aan een ander ter beschikking stelt, draagt er zorg voor dat op het etiket van de verpakking van of het bijgevoegde document bij de genetisch gemodificeerde organismen duidelijk zichtbaar is aangegeven dat er genetisch gemodificeerde organismen in aanwezig zijn, overeenkomstig de toepasselijke delen van bijlage IV bij richtlijn nr. 2001/18 en overeenkomstig bij regeling van Onze Minister aan te wijzen beschikkingen van de Raad van de Europese Unie dan wel de Commissie van de Europese Gemeenschappen op grond van artikel 26, tweede lid, van richtlijn nr. 2001/18.

§

3

Doelbewuste introductie in het milieu

§

3.1

Algemene bepalingen

Artikel

23

Artikel

23a

Artikel

23b

Zodra Onze Minister op de hoogte is van de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen zonder een vergunning, geeft hij daarvan kennis in een van overheidswege uitgegeven blad, in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen of op andere geschikte wijze, alsmede aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen en aan de andere lidstaten van de Europese Unie.

Artikel

23c

§

3.2

Doelbewuste introductie in het milieu voor overige doeleinden

Artikel

24

Artikel

24a

Artikel

24b

Artikel

25

In afwijking van artikel 24, eerste lid, kan Onze Minister, indien de genetisch gemodificeerde organismen voldoen aan de criteria in bijlage V bij richtlijn nr. 2001/18, toestaan dat een aanvraag om een vergunning voor overige doeleinden, ten minste informatie bevat over de genetisch gemodificeerde organismen, de introductie-omstandigheden en het milieu waarin introductie wordt voorzien, de interactie tussen de genetisch gemodificeerde organismen en het milieu en de milieurisicoanalyse, voor zover de Raad van de Europese Unie dan wel de Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft besloten dat voldoende ervaring is opgedaan met de introductie van bepaalde genetisch gemodificeerde organismen in een bepaald milieu, en daarvoor bij, bij regeling van Onze Minister aan te wijzen, beschikkingen op grond van artikel 7, derde lid, van richtlijn nr. 2001/18, vereenvoudigde procedures heeft vastgesteld.

Artikel

26

De houder van een vergunning voor overige doeleinden, die genetisch gemodificeerde organismen aan een ander ter beschikking stelt, draagt er zorg voor dat op het etiket van de verpakking van of het bijgevoegde document bij de genetisch gemodificeerde organismen duidelijk zichtbaar is aangegeven dat er genetisch gemodificeerde organismen in aanwezig zijn, overeenkomstig de toepasselijke delen van bijlage IV bij richtlijn nr. 2001/18 en overeenkomstig bij regeling van Onze Minister aan te wijzen beschikkingen van de Raad van de Europese Unie dan wel de Commissie van de Europese Gemeenschappen op grond van artikel 26, tweede lid, van richtlijn nr. 2001/18.

§

3.3

Doelbewuste introductie in het milieu door het in de handel brengen

§

3.3.1

Vergunningverlening

Artikel

28

Artikel

29

Artikel

30

Artikel

31

Artikel

32

§

3.3.2

Nieuwe informatie

Artikel

33

Artikel

34

§

3.3.3

Verlenging

Artikel

35

Artikel

36

Artikel

37

Artikel

39

Vervallen

§

4

Grensoverschrijdende verplaatsing

Artikel

40

Artikel

41

Het is verboden te handelen in strijd met:

 • a.

  het verbod, gesteld bij artikel 5, eerste lid, tweede volzin, en derde lid, van verordening 1946/2003,

 • b.

  de voorschriften gesteld bij artikel 4, tweede en derde volzin, van verordening 1946/2003,

 • c.

  de voorschriften gesteld bij artikel 6, eerste alinea, van verordening 1946/2003,

 • d.

  de voorschriften gesteld bij artikel 8, derde lid, van verordening 1946/2003, voor zover er geen adequate maatregelen zijn genomen.

Artikel

42

Het is verboden te handelen in strijd met:

Artikel

43

Het is verboden te handelen in strijd met de voorschriften gesteld bij artikel 12 en artikel 13 van verordening 1946/2003.

§

5

Overige bepalingen

Artikel

44

Een wijziging van de bijlagen bij richtlijn nr. 2001/18 of delen daarvan met uitzondering van de bijlagen of delen daarvan, genoemd in artikel 27 van die richtlijn, treedt voor de toepassing van dit besluit in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel

44a

Wijzigt dit besluit.

Artikel

45

Dit besluit wordt aangehaald als: het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer a.i., J. R. H. Maij-Weggen
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage

1

behorende bij artikel 23, tweede lid, onder b, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

Van het verbod van artikel 23, eerste lid, zijn vrijgesteld:

het vervaardigen, vervoeren, toepassen, voorhanden hebben, aan een ander ter beschikking stellen of zich ontdoen van organismen die zijn vervaardigd door:

 • a.

  celfusie, met inbegrip van protoplastfusie, van plantencellen van organismen die genetisch materiaal kunnen uitwisselen met behulp van traditionele kweekmethoden, of

 • b.

  chemische of fysische mutagenese,

tenzij bij de vervaardiging daarvan als recipiënt of ouderorganisme gebruik wordt gemaakt van genetisch gemodificeerde organismen, die niet zijn verkregen op de onder a of b beschreven wijze en die niet vallen onder artikel 23, tweede lid, onder g.

Bijlage

2

behorende bij het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen

Vervallen

Bijlage

4

behorende bij de artikelen 8, tweede lid, 9, tweede lid, 10, tweede lid, en 11, tweede lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

Gegevens voor aanvragen om een vergunning

 • 1.

  Vereiste gegevens voor de in artikel 8, eerste lid, bedoelde aanvraag om een vergunning:

  • a.

   de naam van de betrokken rechtspersoon, de naam van degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse activiteiten van het ingeperkt gebruik en de naam en de kwalificaties van degene die verantwoordelijk is voor het toezicht en de controle op en voor de veiligheid van het ingeperkt gebruik;

  • b.

   het adres en de exacte ligging van de inrichting, en de beschrijving van de relevante delen van de inrichting;

  • c.

   een beschrijving van de aard van de uit te voeren werkzaamheden, in ieder geval inhoudende de vermoedelijke schaal van de activiteiten;

  • d.

   de in artikel 5, eerste lid, bedoelde samenvatting van de analyse van de risico’s voor mens of milieu;

  • e.

   de samenstelling en werkwijze van eventuele biologische veiligheidscomités of subcomités.

 • 2.

  Vereiste gegevens voor de in artikel 9, eerste lid, bedoelde aanvraag om een vergunning:

  • a.

   de onder 1 bedoelde gegevens;

  • b.

   het gebruikte ouderorganisme dan wel de gebruikte ouderorganismen of, indien van toepassing, het gebruikte gastheer-vectorsysteem of de -systemen;

  • c.

   de herkomst en beoogde functie of functies van het bij de genetische modificatie gebruikte genetische materiaal;

  • d.

   de identiteit en de kenmerken van het genetisch gemodificeerde organisme;

  • e.

   het doel van het ingeperkt gebruik alsmede de te verwachten resultaten;

  • f.

   de in artikel 5, eerste lid, bedoelde samenvatting van de analyse van de risico’s voor mens of milieu;

  • g.

   de gebruikte kweekvolumes;

  • h.

   een beschrijving van de inperkings- en andere beschermende maatregelen die zullen worden toegepast, met inbegrip van de informatie over afvalbeheer, inclusief de behandeling, de uiteindelijke vorm en de bestemming van de afvalstoffen die bij de activiteiten zullen ontstaan;

  • i.

   de datum van de aanvraag om een vergunning als bedoeld in de artikelen 4.1 en 4.6 van de Regeling omgevingsrecht, indien deze aanvraag reeds is gedaan, dan wel het nummer van die vergunning.

 • 3.

  Vereiste gegevens voor de in artikel 10, eerste lid, bedoelde aanvraag om een vergunning:

  • a.

   de onder 2 bedoelde gegevens;

  • b.

   de methoden voor het hanteren van de genetisch gemodificeerde organismen;

  • c.

   een beschrijving van de voor de duur van het ingeperkte gebruik te nemen maatregelen voor bescherming en toezicht.

 • 4.

  Vereiste gegevens voor de in artikel 11, eerste lid, bedoelde aanvraag om een vergunning:

  • a.

   de onder 3 bedoelde gegevens;

  • b.

   gegevens over het personeel;

  • c.

   een beschrijving van de aard en de vorm van de afvalstoffen die zullen ontstaan;

  • d.

   gegevens over de installatie;

  • e.

   gegevens over het afvalstoffenbeheer;

  • f.

   gegevens over de ongevalpreventie en de rampenplannen;

  • g.

   een analyse als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de risico’s voor mens of milieu van het voorgestelde ingeperkte gebruik.