Instelling Commissie voor de Belastingherziening

De minister en de staatssecretaris van Financiën,
Overwegende dat het wenselijk is een commissie voor de belastingherziening in te stellen;

Besluiten:

§

1

Instelling en taak

Artikel

1

Er is een commissie voor de belastingherziening.

Artikel

2

De commissie heeft tot taak om, met inachtneming van hetgeen is opgenomen in paragraaf 1, punt 24 van het Regeeraccoord (Kamerstukken 11, 1989–1990, 21 132, nr. 9 blz. 13–14), advies uit te brengen over verdere vereenvoudiging en verbreding van het draagvlak van de loon- en inkomstenbelasting en ter stroomlijning van de belasting op de ondernemingswinst.

§

2

Samenstelling en werkwijze

Artikel

3

Artikel

4

De commissie kan uit haar midden een vice-voorzitter en een secretaris benoemen.

Artikel

5

Het secretariaat van de commissie wordt gevormd door:

  • het lid-secretaris,

  • drie adjunct-secretarissen.

Artikel

6

Ter uitvoering van haar taak kan de commissie zich rechtstreeks tot derden wenden voor het verkrijgen van inlichtingen. Zij kan ook zo nodig derden ter vergadering uitnodigen om hun mening nader uiteen te laten zetten.

Artikel

7

Artikel

8

De commissie brengt op verzoek van de Minister van Financiën tussentijds verslag uit.

Artikel

9

De commissie legt haar uiteindelijke voorstellen uiterlijk in de eerste helft van 1991 aan de Minister van Financiën over.

§

3

Overige bepalingen

Artikel

10

Artikel

11

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens, waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel

12

's-Gravenhage
De Minister van Financiën, W.Kok
De Staatssecretaris van Financiën, M. J. J. vanAmelsvoort

Bijlage

Bijlage Paragraaf 1, punt 24 van het Regeerakkoord (Kamerstukken II, 1989–1990, 21 132, nr. 9 blz. 13–14)

24. In lijn met dezelfde doelstelling, met name de vermindering van de marginale druk met het oog op beheerste loonkostenontwikkeling en het functioneren van de economie, is het belangrijk na te gaan of in ons land bepaalde hoge tarieven in de sfeer van de belastingen verder verminderd kunnen worden.

Daarom zal een commissie worden ingesteld, die tot taak krijgt advies uit te brengen over verdere vereenvoudiging en verbreding van het draagvlak van de loon- en inkomstenbelasting en ter stroomlijning van de belasting op ondernemingswinst.

De commissie zal bij het advies uitbrengen met name ook aandacht dienen te besteden aan het regime van aftrekposten en het inkomensbegrip in de ons omringende landen en onderzoeken of onderdelen daarvan een plaats verdienen in de Nederlandse wetgeving. Daarbij zal ook aandacht gevraagd worden voor de voor- en nadelen van een verdergaande fiscalisering van de volksverzekeringen.

De uit de voorstellen van de commissie resulterende opbrengsten in de loon- en inkomstenbelasting worden aangewend ter verlaging van de tarieven en/of verlenging van de eerste schijf. Inkomenspolitieke en budgettaire neutraliteit geldt daarbij als uitgangspunt. Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan een evenwichtige verdeling van de belastingdruk over de onderscheiden tariefsgroepen: alleenstaanden, alleenverdieners en tweeverdieners.

De door de commissie te ontwikkelen voorstellen zullen geen afbreuk doen aan de bevordering van het eigen woningbezit, rekening houdend met het evenwicht tussen de eigen woning en het huren; het gaat daarbij met name om de combinatie van huurwaardeforfait en hypotheekrenteaftrek enerzijds en trendmatige huurontwikkeling anderzijds.

Daarnaast zal de commissie worden verzocht te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een scherper afgebakend ondernemersbegrip en één overzichtelijke belasting op ondernemingswinst.