Wet van 30 mei 1990, houdende inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de Invorderingswet 1990 (Invoeringswet Invorderingswet 1990)

Invoeringswet Invorderingswet 1990

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de inwerkingtreding van de Invorderingswet 1990 te regelen alsmede de wet van 22 mei 1845 (Stb. 1926, 334) op de invordering van 's Rijks directe belastingen in te trekken en voorts de wetten waarin naar laatstbedoelde wet wordt verwezen of waarin invorderingsbepalingen dan wel aansprakelijkheidsbepalingen voorkomen die zijn ontleend aan fiscale invorderings- en aansprakelijkheidsbepalingen, aan te passen aan de bepalingen van de Invorderingswet 1990;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

I

Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.

Artikel

II

Wijzigt de Successiewet 1956.

Artikel

III

Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel

IV

Wijzigt de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen.

Artikel

V

Wijzigt de Wet op de kansspelbelasting.

Artikel

VI

Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.

Artikel

VII

Wijzigt de Wet op de vermogensbelasting 1964.

Artikel

VIII

Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel

IX

Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.

Artikel

X

Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966.

Artikel

XI

Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.

Artikel

XII

Wijzigt de Kostenwet invordering rijksbelastingen.

Artikel

XIII

Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Artikel

XIV

Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Artikel

XV

Wijzigt de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen en de omzetbelasting.

Artikel

XVI

Wijzigt de Wet tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na 1988.

Artikel

XVII

Wijzigt de Waterstaatswet 1990.

Artikel

XVIII

Wijzigt de Medische Tuchtwet.

Artikel

XIX

Wijzigt de Ambtenarenwet 1929.

Artikel

XX

Wijzigt de Wegenwet.

Artikel

XXI

Wijzigt de Gemeentewet.

Artikel

XXII

Wijzigt de Herverkavelingswet Walcheren 1947.

Artikel

XXIII

Wijzigt de Dienstplichtwet.

Artikel

XXIV

Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.

Artikel

XXV

Wijzigt de Wet op de Bedrijfsorganisatie.

Artikel

XXVI

Wijzigt de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.

Artikel

XXVII

Wijzigt de Landbouwwet.

Artikel

XXVIII

Wijzigt de Provinciewet.

Artikel

XXIX

Wijzigt de Wet op de paramedische beroepen.

Artikel

XXX

Wijzigt de Oorlogswet voor Nederland.

Artikel

XXXI

Wijzigt de Ontgrondingenwet.

Artikel

XXXII

Wijzigt de Jeugdspaarwet.

Artikel

XXXIII

Wijzigt de Wet sloopregeling binnenvaart.

Artikel

XXXIV

Wijzigt de Wet op de dierproeven.

Artikel

XXXV

Wijzigt de Wet Bezitsvormingsfonds.

Artikel

XXXVI

Wijzigt de Reconstructiewet Midden-Delfland.

Artikel

XXXVII

Wijzigt de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.

Artikel

XXXVIII

Wijzigt de Bevoegdhedenwet waterschappen.

Artikel

XXXIX

Wijzigt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Artikel

XL

Wijzigt de Prijzennoodwet.

Artikel

XLI

Wijzigt de Landinrichtingswet.

Artikel

XLII

Wijzigt de Wet van 21 mei 1986, houdende nadere wijziging van enige sociale verzekeringswetten, de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds en enige fiscale wetten in verband met het misbruik van rechtspersonen.

Artikel

XLIII

Wijzigt de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers.

Artikel

XLIV

Wijzigt de Ziekenfondswet.

Artikel

XLV

Wijzigt de Meststoffenwet.

Artikel

XLVI

Wijzigt de Ziektewet.

Artikel

XLVII

Wijzigt de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Artikel

XLVIII

Wijzigt de Werkloosheidswet.

Artikel

XLIX

Wijzigt de Wet Autovervoer Goederen.

Artikel

L

Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering.

Artikel

LI

Wijzigt de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne.

Artikel

LII

Wijzigt de In- en uitvoerwet.

Artikel

LIII

Wijzigt de Wet financiering volksverzekering.

Artikel

LIV

Wijzigt de Wet van 29 October 1948 tot goedkeuring van het op 29 April 1948 te Washington tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting en ter vermijding van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen, benevens het treffen van enige voorzieningen in verband met genoemd verdrag.

Artikel

LV

Wijzigt de Wet van 23 oktober 1957, houdende goedkeuring van de op 20 februari 1957 te Kopenhagen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en ter voorkoming van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen.

Artikel

LVI

De wet van 22 mei 1845 (Stb. 1926, 334) op de invordering van 's Rijks directe belastingen wordt ingetrokken. De bepalingen van die wet blijven van toepassing met betrekking tot:

  • a.

    een vordering die is gedaan op de voet van artikel 7 of artikel 7bis van die wet;

  • b.

    een verzetsprocedure die is aangespannen op de voet van artikel 15 van die wet.

Artikel

LVII

Artikel

LVIII

Artikel

LIX

Artikel

LXI

Bij ministeriële regeling kunnen ter zake van belastingaanslagen en andere schuldvorderingen die zijn ontstaan vóór 1 juni 1990 nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van de Invorderingswet 1990 en de regelingen ingevolge deze wet.

Artikel

LXII

Waar in deze wet de Invorderingswet 1990 is aangehaald als Invorderingswet 1990 met vermelding van het Staatsblad waarin die wet is geplaatst, wordt bij plaatsing van deze wet in het Staatsblad na "Stb. ..." ingevoegd het nummer van het Staatsblad waarin de Invorderingswet 1990 wordt geplaatst.

Artikel

LXIII

Wijzigt de Invorderingswet 1990.

Artikel

LXIV

Wijzigt de Invorderingswet 1990 en deze wet.

Artikel

LXV

Deze wet kan worden aangehaald als: Invoeringswet Invorderingswet 1990.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiën, M. J. J. van Amelsvoort
De Staatssecretaris van Justitie, A. Kosto
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin