Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-België

De Staatssecretaris van Financiën,
Besluit:
1. Vast te stellen de navolgende regeling met bijlage.
De staatssecretaris van Financien,
In overeenstemming met de minister van Financiën van België;
Gelet op artikel 29, paragraaf 3, van de op 19 oktober 1970 te Brussel tussen Nederland en België gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het vaststellen van enige andere regelen verband houdende met de belastingheffing (Trb. 1970, nr. 192).

Besluit:

Artikel

1

Algemeen

Artikel

2

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfolio-dividenden (vrijstellingsprocedure)

Artikel

3

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfolio-dividenden (teruggaafprocedure)

Artikel

4

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (vrijstellingsprocedure)

Artikel

5

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (teruggaafprocedure)

Artikel

6

Formele bepaling

De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt.

Artikel

7

Verjaringstermijn

Verzoeken om teruggaaf van belasting, als bedoeld in de artikelen 3 en 5, moeten bij de bevoegde inspecteur zijn ingediend binnen een tijdvak van twee jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.

Artikel

8

Formulieren

De in de artikelen 2, eerste lid, en 3, tweede lid, bedoelde formulieren worden van rijkswege verstrekt. De formulieren zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn en in België bij het Centraal Taxatiekantoor Brussel ‘Buitenland’, Sint-Lazaruslaan 10, bus 1, 1210 Brussel.

Artikel

9

Intrekking

De beschikking van de staatssecretaris van Financiën van 31 januari 1972, nr. B72/1131 (Stcrt. van 3 februari 1972, nr. 24) wordt ingetrokken.

Artikel

10

Inwerkingtreding

De staatssecretaris van Financiën,
namens deze,
De directeur-generaal voor Fiscale Zaken, A.Schoemaker