Besluit van 7 juni 1990, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur inzake de financiering van de uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 5 januari 1990, VTA/VERZ/FC-411755;
De Raad van State gehoord (advies van 9 april 1990, nr. W13.90.0013);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 23 mei 1990 VMP/FAV-414021;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

In het bepaalde bij of krachtens dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel

2

Het College zorgverzekeringen vergoedt uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten jaarlijks aan de uitvoeringsorganen de kosten van verstrekkingen en uitkeringen.

Artikel

3

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft het College zorgverzekeringen jaarlijks een aanwijzing ter zake van de voor alle uitvoeringsorganen, verbindingskantoren, regionale contactkantoren en het centraal administratiekantoor tezamen voor dat kalenderjaar ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten.

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

5a

Vervallen

Artikel

6

Het College zorgverzekeringen stelt jaarlijks, in het kader van de verdeling van de voor het kalenderjaar krachtens artikel 3 besteedbare middelen, vast welke middelen voor het centraal administratiekantoor maximaal besteedbaar zijn ter dekking van zijn beheerskosten in dat kalenderjaar.

Artikel

7

Artikel

8

Het College zorgverzekeringen keert jaarlijks uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten aan de verbindingskantoren en regionale contactkantoren, de voor hen ingevolge artikel 5, eerste lid, vastgestelde besteedbare middelen uit. Artikel 7, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel

9

Het College zorgverzekeringen doet jaarlijks uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten uitkeringen aan het centraal administratiekantoor ter dekking van de door hem werkelijk gemaakte beheerskosten tot ten hoogste de voor hem voor het kalenderjaar besteedbare middelen. Ter bepaling van de door het centraal administratiekantoor werkelijk gemaakte beheerskosten wordt een eventueel tekort uit voorgaande jaren mede in aanmerking genomen.

Artikel

9a

Het College toezicht is bevoegd opgaven en gegevens van een uitvoeringsorgaan, verbindingskantoor, regionaal contactkantoor en het Centraal administratiekantoor, die van invloed zijn op de omvang van de ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbare middelen en op de hoogte van de vergoedingen en uitkeringen ingevolge dit besluit, op hun juistheid te beoordelen en te verbeteren.

Artikel

11

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na die van zijn bekendmaking in het Staatsblad en werkt terug tot en met 1 januari 1990.

Artikel

12

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering.

Artikel

13

Vervallen

Artikel

14

Vervallen

Artikel

15

Vervallen

Artikel

16

Vervallen

Artikel

17

Vervallen

Artikel

18

Vervallen

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, H. J. Simons
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin