Regeling oefening kajuitpersoneel

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

1

Oefenprogramma

Artikel

2

Diploma

De ondernemer is verplicht aan elk lid van het kajuitpersoneel, dat met goed gevolg heeft deelgenomen aan het oefenprogramma ten bewijze daarvan een diploma af te geven.

Het diploma, waarvan de geldigheidsduur ten hoogste één jaar bedraagt, wordt voor de duur van ten hoogste één jaar opnieuw afgegeven of verlengd, nadat de houder wederom met goed gevolg heeft deelgenomen aan het oefenprogramma.

Artikel

3

Intrekking

De regeling van de directeur-generaal van 10 april 1974, nr. LI/22248, wordt ingetrokken.

Artikel

4

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage
De minister van Verkeer en Waterstaat, J. R. H.Maij-Weggen