Besluit van 22 juni 1990, tot het vaststellen van een Legesbesluit visa

Legesbesluit visa

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 21 juni 1989, Directie Algemene Zaken, DAZ/VZ-48479, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Justitie;
Gelet op artikel 2 van de Wet van 9 mei 1890 tot nadere regeling van de heffing en bestemming van de kanselarijleges (Stb. 80), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 23 juni 1923 (Stb. 291);
Overwegende dat het wenselijk is de kanselarijleges voor de afgifte en het wijzigen van visa in een afzonderlijk besluit te regelen;
De Raad van State gehoord (advies van 18 augustus 1989, nr. W02.89.0354);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 31 mei 1990, Directie Algemene Zaken, DAZ/VZ-16709, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel

2

Aan kanselarijleges worden geheven voor de afgifte aan de grens van:

 • a.

  een doorreisvisum: € 20;

 • b.

  een doorreisvisum, aangebracht in een collectief paspoort of op een collectieve lijst: € 20 en € 2 per persoon;

 • c.

  een reisvisum: € 50;

 • d.

  een reisvisum, aangebracht in een collectief paspoort of op een collectieve lijst: € 60 en € 2 per persoon.

Artikel

3

Aan kanselarijleges worden geheven voor het aanbrengen in het binnenland van een wijziging of verlenging, al dan niet onder territoriale beperking tot het grondgebied van de Benelux of van Nederland, in:

 • a.

  een reisvisum:

 • 1°.

  € 25 voor een verlenging met ten hoogste dertig dagen,

 • 2°.

  € 30 voor een verlenging met meer dan dertig tot ten hoogste negentig dagen;

 • b.

  een reisvisum, aangebracht in een collectief paspoort of op een collectieve lijst: € 30 en € 1 per persoon.

Artikel

4

Vervallen

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Aan kanselarijleges worden geheven voor het afgeven van een visum voor terugkeer met een geldigheidsduur van ten hoogste twaalf maanden: € 40.

Artikel

7

De in dit besluit vastgestelde kanselarijleges worden niet geheven voor het viseren van diplomatieke paspoorten noch in andere gevallen waarin door of namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken wordt bepaald dat om redenen van internationale hoffelijkheid of reciprociteit van de heffing moet worden afgezien.

Artikel

8

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel

10

Dit besluit kan worden aangehaald als "Legesbesluit visa".

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Buitenlandse Zaken, H. van den Broek
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin