Privacyreglement alimentatie-administratie raden voor de kinderbescherming

De staatssecretaris van justitie,
Overwegende dat, ingevolge de artikelen 19, 20 en 22 van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) een reglement dient te worden vastgesteld voor de geautomatiseerde alimentatie-administratie bij de raden voor de kinderbescherming;

Besluit het volgende reglement vast te stellen:

Par.

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a.
de registratie:

de geautomatiseerde alimentatie-administratie bij een raad voor de kinderbescherming;

b.
houder:

de raad voor de kinderbescherming

c.
beheerder:

het hoofd van administratie bij de raad voor de kinderbescherming;

d.
bewerker:

het Rijkscomputercentrum;

e.
jeugdige:

een persoon die de leeftijd van 21 jaren nog niet heeft bereikt.

Artikel

2

Doelstelling

De registratie heeft ten doel een vereenvoudiging van de procedure tot inning en bestemming van gelden ten behoeve van jeugdigen, voor zover één en ander geschiedt door een raad voor de kinderbescherming.

Artikel

3

Verantwoordelijkheden

Artikel

4

Invoer en verwerking van de gegevens

De invoer en verwerking van de in de registratie opgenomen gegevens, met inbegrip van de verbetering, aanvulling of verwijdering daarvan geschiedt op de financiële afdeling van de raad door daartoe door of namens de houder van de registratie aangewezen ambtenaren.

Par.

2

Registratie en herkomst van gegevens

Artikel

5

Personen omtrent wie gegevens zijn opgenomen

In de registratie worden uitsluitend persoonsgegevens opgenomen over:

 • a.

  personen, die ingevolge de wet, rechterlijke beslissing of krachtens overeenkomst zijn verplicht tot een bijdrage ten behoeve van een jeugdige;

 • b.

  de tot het ontvangen van deze bijdragen gerechtigden;

 • c.

  de jeugdigen ten behoeve van wie de bijdragen zijn bestemd.

Artikel

6

Opgenomen gegevens

Ten aanzien van de in artikel 5 bedoelde personen worden in de registratie uitsluitend de volgende gegevens opgenomen:

 • dossiernummer;

 • naam, voorletters en geboortedatum;

 • geslacht;

 • adres;

 • woonplaats;

 • giro-, bankrekeningnummer;

 • rechterlijke instantie die de bijdrage heeft opgelegd;

 • datum van beslissing/overeenkomst;

 • hoogte van de bijdrage, alsmede eventuele uitsluiting van de indexatie;

 • periodiciteit van de bijdrage;

 • datum van ingang van de betalingsplicht;

 • bedrag achterstand;

 • datum waarop de betalingsplicht eindigt;

 • kosten verbonden aan de inning.

Artikel

7

Herkomst van de gegevens

De gegevens die in de registratie zijn opgenomen zijn slechts afkomstig van:

 • rechterlijke instanties;

 • personen, bedoeld in artikel 5.

Par.

3

Verwijdering van gegevens

Artikel

8

Verwijdering van opgenomen gegevens

Par.

4

Toegang tot en verstrekking van gegevens uit de registratie

Artikel

9

Rechtstreekse toegang tot de registratie

Rechtstreekse toegang tot de registratie en zelfstandige raadpleging van de daarin opgenomen persoonsgegevens is, voor zover nodig voor de uitoefening van hun taak en met inachtneming van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, voorbehouden aan:

 • de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de raad voor de kinderbescherming;

 • het hoofd en de ambtenaren van de financiële afdeling van de raad voor de kinderbescherming;

 • de door het hoofd van het Rijkscomputercentrum daartoe aangewezen personen, werkzaam bij dat computercentrum, voor zover een goede werking van de registratie hun toegang vereist.

Artikel

10

Personen aan wie gegevens worden verstrekt

Par.

5

Kennisneming en correctie van opgenomen gegevens

Artikel

11

Recht op kennisneming door geregistreerde van opgenomen persoonsgegevens

Artikel

12

Correctierecht van geregistreerde met betrekking tot opgenomen persoonsgegevens

Artikel

13

Kennisneming van verstrekking van gegevens

Par.

6

Slotbepalingen

Artikel

14

Bekendmaking en terinzagelegging

Artikel

15

's-Gravenhage
De staatssecretaris van Justitie,
namens de staatssecretaris,
De Directeur-Generaal Jeugdbescherming en Delinkwentenzorgmr. H.B.Greven