Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland Verenigd Koninkrijk

De staatssecretaris van Financiën,
Gelet op artikel 27, vijfde lid, van de op 7 november 1980 te 's-Gravenhage tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ireland gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten (Trb. 1980, nr. 205);

Besluit:

Artikel

1

Algemeen

Artikel

2

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (vrijstellingsprocedure)

Artikel

3

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (teruggaafprocedure)

Artikel

4

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (bijzondere teruggaafprocedure)

Artikel

5

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (vrijstellingsprocedure)

Artikel

6

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (teruggaafprocedure)

Artikel

7

Nederlandse belasting met betrekking tot sommige andere soorten van inkomsten (vrijstellingsprocedure)

Artikel

8

Nederlandse belasting met betrekking tot sommige andere soorten van inkomsten (teruggaafprocedure)

Artikel

9

Formele bepaling

De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt.

Artikel

10

Verjaringstermijn

Verzoeken om teruggaaf van belasting, als bedoeld in de artikelen 3, 4 en 6, moeten bij de bevoegde inspecteur zijn ingediend binnen een tijdvak van zes jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting werd geheven.

Artikel

11

Formulieren

De in de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede lid, en 4, tweede lid, bedoelde formulieren worden van rijkswege verstrekt. De formulieren zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in het Verenigd Koninkrijk bij de Inland Revenue, Financial Intermediaries and Claims Office (International), Fitz Roy House, PO Box 46, Nottingham, NG2 1BD, England.

Artikel

12

Intrekking

De beschikking van de staatssecretaris van Financiën van 13 juli 1981, nr. 081-793 (Stcrt. van 13 juli 1981, nr. 130) wordt ingetrokken.

Artikel

13

Inwerkingtreding

's-Gravenhage
De staatssecretaris van Financiën,
Namens deze,
De directeur-generaal voor Fiscale Zaken, A.Schoemaker