Regeling van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot uitvoering van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met betrekking tot door inwoners van Nederland genoten dividenden, interest en royalty's, alsmede sommige andere soorten van inkomsten

Britse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Verenigd Koninkrijk

De staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Artikel

1

Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 7 november 1980 tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten (Trb. 1980, 205), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst:

 • a.

  Toekenning van een ‘tax credit’ ter zake van dividenden, na 5 april 1981 betaald door een lichaam dat inwoner van het Verenigd Koninkrijk is.

  • 1.

   De ‘tax credit’ is in het algemeen gelijk aan de ‘tax credit’ waarop een in het Verenigd Koninkrijk wonende natuurlijke persoon recht zou hebben gehad indien deze de dividenden had genoten (artikel 10, derde lid, onderdeel b).

  • 2.

   Indien echter de dividenden worden ontvangen door een Nederlands lichaam dat, hetzij alleen, hetzij te zamen met een of meer gelieerde lichamen, onmiddellijk of middellijk 10 percent of meer van het totale aantal stemmen beheerst in het lichaam dat de dividenden betaalt, is de ‘tax credit’ gelijk aan de helft van de ‘tax credit’ waarop een in het Verenigd Koninkrijk wonende natuurlijke persoon recht zou hebben gehad indien deze de dividenden had genoten (artikel 10, derde lid, onderdeel c). Twee lichamen worden geacht gelieerd te zijn indien het ene lichaam onmiddellijk of middellijk meer dan 50 percent van het totale aantal stemmen in het andere lichaam beheerst, of indien een derde lichaam meer dan 50 percent van het totale aantal stemmen in beide lichamen beheerst.

   De uitbetaling van de ‘tax credit’ geschiedt onder inhouding van belasting van het Verenigd Koninkrijk. Deze bedraagt ten hoogste:

   • in de gevallen, bedoeld onder a1: 15 percent van het gezamenlijke bedrag van de dividenden en de ter zake daarvan toegekende ‘tax credit’ (artikel 10, derde lid, onderdeel a (i));

   • in de gevallen, bedoeld onder a2: 5 percent over het gezamenlijke bedrag van de dividenden en de ter zake daarvan toegekende (halve) ‘tax credit’ (artikel 10, derde lid, onderdeel a (ii)).

    Behoudens de hier genoemde belasting zijn de in dit artikel bedoelde dividenden vrijgesteld van elke belasting in het Verenigd Koninkrijk die wordt geheven ter zake van dividenden (artikel 10, derde lid, onderdeel a (iii)).

    Geen toekenning van een ‘tax credit’ vindt plaats, indien zich een of meer van de volgende omstandigheden voordoen:

   • de inwoner van Nederland die de dividenden ontvangt is niet de uiteindelijk gerechtigde (‘beneficial owner’) tot de desbetreffende dividenden (artikel 10, derde lid, onderdelen b, c en d):

   • de genieter van de dividenden is een Nederlands lichaam, waarvan de aandelen niet officieel worden genoteerd op een Nederlandse effectenbeurs welker voorwaarden voor toelating tot een zodanige notering, en in het bijzonder die betreffende de minimumwaarde van de toe te laten aandelen, de overdraagbaarheid en de spreiding van de aandelen, in overeenstemming zijn met de voorwaarden die zijn neergelegd in schema A bij de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 5 maart 1979, no. 79/279/EEG, tenzij het lichaam aantoont dat het niet wordt beheerst door een persoon die of door twee of meer gelieerde of verbonden personen gezamenlijk van wie een of meer niet gerechtigd zou of zouden zijn geweest tot een ‘tax credit’ indien hij of zij de uiteindelijk gerechtigden tot de dividenden zou of zouden zijn geweest (artikel 10, derde lid, onderdeel d (i)). Voor de toepassing van laatstbedoelde bepaling wordt een persoon of worden twee of meer gelieerde of verbonden personen gezamenlijk geacht een lichaam te beheersen indien hij of zij krachtens de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk inzake de belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is, op enigerlei wijze zou of zouden kunnen worden geacht dit lichaam te beheersen, en worden personen geacht gelieerd of verbonden te zijn indien zij krachtens die wetgeving op enigerlei wijze als zodanig kunnen worden aangemerkt. Indien echter een natuurlijke persoon uitsluitend wordt geacht een lichaam te beheersen op grond van de omstandigheid dat hij gewone aandelen in het lichaam houdt waarvan volledige stemrechten en rechten op dividend verbonden zijn, en die natuurlijke persoon houdt niet meer dan 10 percent van het totale aantal van zodanige aandelen in het lichaam, worden de door hem gehouden aandelen buiten aanmerking gelaten bij het bepalen of het lichaam wordt beheerst door een persoon die of door twee of meer gelieerde of verbonden personen gezamenlijk van wie een of meer niet gerechtigd zou of zouden zijn geweest tot een ‘tax credit’ indien hij of zij de uiteindelijk gerechtigden tot de aan het lichaam te betalen dividenden zou of zouden zijn geweest, met dien verstande dat niet meer dan 25 percent van het totaal van zodanige aandelen in het lichaam buiten aanmerking mag worden gelaten (artikel 10, derde lid, onderdeel d (ii));

   • de genieter van de dividenden oefent in het Verenigd Koninkrijk een bedrijf uit door middel van een vaste inrichting, of verricht in het Verenigd Koninkrijk zelfstandig arbeid vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, behoort tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt (artikel 10, vijfde lid).

 • b.

  Vrijstelling van de belasting van het Verenigd Koninkrijk op interest en op royalty's (artikel 11, eerste lid, en artikel 12, eerste lid).

  De hier bedoelde vrijstelling van belasting is niet van toepassing, indien zich een of meer van de volgende omstandigheden voordoen:

  • de inwoner van Nederland die de opbrengsten ontvangt is niet de uiteindelijk gerechtigde (‘beneficial owner’) tot de desbetreffende interest of royalty's (artikel 11, eerste lid, en artikel 12, eerste lid);

  • de genieter van de opbrengsten oefent in het Verenigd Koninkrijk een bedrijf uit door middel van een vaste inrichting, of verricht in het Verenigd Koninkrijk zelfstandige arbeid vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald, of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, behoort tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt (artikel 11, derde lid, en artikel 12, derde lid).

 • c.

  Vrijstelling van de belasting van het Verenigd Koninkrijk op pensioenen ter zake van een vroegere dienstbetrekking (met uitzondering van overheidspensioenen, tenzij deze worden betaald aan een natuurlijke persoon die inwoner èn onderdaan van Nederland is) en op lijfrenten (artikel 18).

 • d.

  Verlening van dezelfde persoonlijke aftrekken en verminderingen als waarop Britse onderdanen die geen inwoners van het Verenigd Koninkrijk zijn, recht kunnen doen gelden, ter zake van inkomsten uit bronnen in het Verenigd Koninkrijk die niet vrijgesteld zijn van belasting van het Verenigd Koninkrijk (artikel 27, tweede lid).

Artikel

2

Britse regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Britse zijde de volgende regeling getroffen:

 • a.

  Algemeen

  Ten einde de in artikel 1 vermelde ‘tax credit’ ter zake van dividenden, alsmede de vrijstellingen van belasting ter zake van interest, royalty's, pensioenen en lijfrenten te genieten, dient de belanghebbende inwoner van Nederland de daartoe vastgestelde formulieren te gebruiken. Ook voor het aanvragen van de persoonlijke aftrekken en verminderingen, bedoeld onder artikel 1, onderdeel d hiervoor, is een formulier vastgesteld. Er bestaan in het algemeen voor elke soort van opbrengsten twee soorten van formulieren: het ene moet worden gebruikt door natuurlijke personen, het andere door lichamen.

  De formulieren moeten in tweevoud worden opgemaakt.

  De formulieren bevatten aanwijzingen over de wijze van invullen en indienen, alsmede over de bescheiden welke moeten worden overgelegd.

  Door de belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk is voorts een toelichtingsblad uitgegeven, onder de naam ‘Formulier Neth 5’ (Engelse benaming: ‘Form Neth 5’). Daarin worden de aanspraken die inwoners van Nederland met betrekking tot de belastingen van het Verenigd Koninkrijk aan de Overeenkomst kunnen ontlenen, opgesomd en wordt een uiteenzetting gegeven over de voorwaarden waaraan voor het geldend maken van die aanspraken moet worden voldaan, alsmede over de gang van zaken met betrekking tot de invulling en verdere behandeling van de voorgeschreven formulieren.

 • b.

  Verkrijging van de ‘tax credit’ ter zake van dividenden .

  Te gebruiken formulieren:

  ‘Neth 5/Natuurlijke Persoon/Credit’ (Engelse benaming: ‘Neth 5/Individual/Credit)’ en ‘Neth 5/Lichaam/Credit’ (Engelse benaming: ‘Neth 5/Company/Credit’).

  Indien het gaat om een eerste verzoek van de belanghebbende om toekenning van de ‘tax credit’, moeten de beide exemplaren van het formulier worden aangeboden aan de inspecteur binnen wiens ambtsgebied de belanghebbende woont of gevestigd is.

  De vorenbedoelde inspecteur voorziet het eerste (het Engelstalige) exemplaar van het formulier van de vereiste woonplaatsbevestiging en zendt dit exemplaar met de eventueel overgelegde bijlage(n) door tussenkomst van de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland naar het Financial Intermediaries and Claims Office (International), Lynwood Road, Thames Ditton, Surrey, KT7 0DP, United Kingdom. Het andere (het Nederlandstalige) exemplaar van het formulier wordt door de inspecteur behouden, nadat hij daarop heeft vermeld de datum van doorzending van het Engelstalige exemplaar naar de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland.

  Bij volgende verzoeken om toekenning van de ‘tax credit’ behoeven de formulieren niet meer aan de Nederlandse belastingdienst te worden aangeboden, doch moeten de beide exemplaren van het formulier te zamen door de aanvrager worden toegezonden aan de Inland Revenue, Financial Intermediaries and Claims Office, Fitz Roy House. PO Box 46, Nottingham, NG2 1BD, England.

  Zowel in het ene als in het andere geval (eerste verzoek of volgende verzoeken) moeten bij het formulier de originele verklaringen ter zake van de ‘tax credit’ (‘tax credit certificates’) worden gevoegd.

  Een ‘tax credit certificate’ kan bestaan uit het navolgende:

  • (i)

   Een verklaring door de dividendbetalende maatschappij (‘dividend certificate’). Deze kan worden voorgedrukt op de souches van de door de maatschappij afgegeven dividend-cheques, dan wel worden gesteld op het officiële formulier R 185A (1973).

  • (ii)

   Indien een onder (i) bedoeld dividend wordt ontvangen door een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bank of andere tussenpersoon, die daarin voor haar cliënten optreedt, verstrekt deze bank aan iedere cliënt aan wie zij het dividend doorbetaalt, een ‘subsidiary tax credit certificate’, op het officiële formulier R 189K, dan wel op een eigen formulier dat vooraf door de belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk is goedgekeurd.

  • (iii)

   Indien een onder (i) bedoeld rechtstreeks door de maatschappij betaald dividend, dan wel een onder (ii) bedoeld door een bank in het Verenigd Koninkrijk doorbetaald dividend, wordt ontvangen door een in Nederland (of in ander land) gevestigde bank of andere tussenpersoon, die daarin voor haar cliënten optreedt, verstrekt zulk een in Nederland (of in een ander land) gevestigde bank aan iedere cliënt aan wie zij het dividend doorbetaalt, een ‘subsidiary tax certificate’, op het officiële formulier R 189M, dan wel op een eigen formulier dat vooraf door de belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk is goedgekeurd. Hiertoe dient de bank zich te wenden tot: Inland Revenue Claims Branch, St. John's House, Merton Road, BOOTLE, Merseyside, L69 9BB, England.

   De desbetreffende bank dient aanstonds het door haar ontvangen ‘certificate’ (de zgn. ‘block vouchers’, betrekking hebbend op het totale voor haar cliënten ontvangen dividend en bestaande uit hetzij het onder (i) bedoelde formulier R 185A (1973) of de daarvoor in de plaats tredende souche van de dividend-cheque, hetzij het onder (ii) bedoelde formulier R 189K of het daarvoor in de plaats tredende eigen formulier van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bank) aan de Inland Revenue, Financial Intermediaries and Claims Office, Fitz Roy House. PO Box 46, Nottingham, NG2 1BD, England op te zenden, onder verwijzing naar de aanduiding FD 11038 B/V. aanvaardt geen ‘subsidiary tax credit certificates’, afgegeven door een niet in het Verenigd Koninkrijk gevestigde tussenpersoon, indien niet vooraf het originele ‘certificate’ (de zgn. ‘block voucher’) aan hem is overgelegd.

   Uit het bovenstaande blijkt dat een door een inwoner van Nederland bij zijn formulier ‘Neth 5/Natuurlijke Persoon/Credit’ of ‘Neth 5/Lichaam/Credit’ te voegen ‘tax credit certificate’ kan bestaan uit:

   • een door een in Nederland (of in een ander land) gevestigde bank afgegeven ‘subsidiary tax credit certificate’, op formulier R 189M of op een eigen formulier van de bank, indien hij het dividend ontvangt door tussenkomst van die bank;

   • een door een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bank afgegeven ‘subsidiary tax credit certificate’, op formulier R 189K of op een eigen formulier van de bank, indien hij het dividend rechtstreeks van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bank ontvangt;

   • een door de dividendbetalende maatschappij afgegeven ‘dividend certificate’, op formulier R 185A (1973) dan wel op de souche van de dividendcheque, indien hij het dividend rechtstreeks van deze maatschappij ontvangt.

 • c.

  Mogelijkheid voor bepaalde Nederlandse lichamen de ‘tax credit’ te ontvangen tegelijk met de uitbetaling van het dividend

  Te gebruiken formulier:

  ‘Neth 7/Credit’.

  Voor een Nederlands lichaam, als hiervoor onder artikel 1, onderdeel a2, bedoeld, staat de mogelijkheid open de (halve) ‘tax credit’ waarop het aanspraak heeft, tegelijk met de uitbetaling van het dividend waarop de ‘tax credit’ betrekking heeft, te ontvangen. Daartoe dient – uiteraard voor de uitbetaling van het dividend – een formulier ‘Neth 7/Credit’ te worden ingediend.

  In het algemeen dient voor iedere uitbetaling van dividend opnieuw een formulier te worden ingezonden. In verband echter met een op het formulier voorkomende vraag, luidende: ‘Bestaat de verwachting dat in de komende 3 jaren zich enigerlei wijziging in de bovenvermelde omstandigheden zal voordoen?’ mag worden aangenomen dat, bij ontkennende beantwoording van deze vraag het Financial Intermediaries and Claims Office zal kunnen beslissen dat voor dividenden, betaalbaar te stellen in een bepaalde periode, geen nieuw formulier behoeft te worden ingediend.

  Indien het gaat om een eerste verzoek van het belanghebbende lichaam om toekenning van de ‘tax credit’, moeten de beide exemplaren van het formulier worden aangeboden aan de inspecteur binnen wiens ambtsgebied het lichaam is gevestigd.

  De vorenbedoelde inspecteur voorziet het eerste (het Engelstalige) exemplaar van het formulier van de vereiste woonplaatsbevestiging en zendt dit exemplaar met de eventueel overgelegde bijlage(n) door tussenkomst van de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland naar de Inland Revenue, Financial Intermediaries and Claims Office, Fitz Roy House. PO Box 46, Nottingham, NG2 1BD, England. Het andere (het Nederlandstalige) exemplaar van het formulier wordt door de inspecteur behouden, nadat hij daarop heeft vermeld de datum van doorzending van het Engelstalige exemplaar naar de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland.

  Bij volgende verzoeken om toekenning van de ‘tax credit’ behoeven de formulieren met meer aan de Nederlandse belastingdienst te worden aangeboden, doch moeten de beide exemplaren van het formulier te zamen door het lichaam dat de aanvraag doet worden toegezonden aan de Inland Revenue, Financial Intermediaries and Claims Office, Fitz Roy House. PO Box 46, Nottingham, NG2 1BD, England.

 • d.

  Verkrijging van de vrijstelling van belasting op interest en royalty's, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, alsmede voor natuurlijke personen – op bepaalde pensioenen en lijfrenten, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk

  Te bezigen formulieren:

  ‘Neth 5/Natuurlijke Persoon’ (Engelse benaming: ‘Neth 5/Individual’) en ‘Neth 5/Lichaam’ (Engelse benaming ‘Neth 5/Company’)

  De genoemde formulieren kunnen worden gebruikt zowel voor een verzoek om teruggaaf van ingehouden belasting, als voor een verzoek om vrijstelling van belasting bij de bron.

  Met betrekking tot couponrente van obligaties kunnen de formulieren echter uitsluitend voor een verzoek om teruggaaf van ingehouden belasting worden gebezigd.

  In verband met een op het formulier voorkomende vraag, luidende: ‘Indien u in de onderstaande verklaring aanspraak maakt op vrijstelling bij de bron van income tax van het Verenigd Koninkrijk, bestaat dan de verwachting dat er gedurende de eerstkomende 3 jaren enigerlei verandering in de bovenvermelde omstandigheden zal optreden?’ mag worden aangenomen dat, bij de ontkennende beantwoording van deze vraag, Het Financial Intermediaries and Claims Office zal kunnen beslissen dat voor de in het formulier genoemde inkomsten, die in een bepaalde periode betaalbaar zullen worden, geen nieuw formulier behoeft te worden ingediend.

  Indien het gaat om een verzoek om teruggaaf van ingehouden belasting, moeten de originele bewijzen van inhouding van belasting bij het formulier worden gevoegd.

  De beide exemplaren van het formulier moeten in alle gevallen worden aangeboden aan de inspecteur binnen wiens ambtsgebied de belanghebbende woont of gevestigd is.

  De vorenbedoelde inspecteur voorziet het eerste (het Engelstalige) exemplaar van het formulier van de vereiste woonplaatsbevestiging en zendt dit exemplaar met de eventueel overgelegde bijlage(n) door tussenkomst van de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland naar de Inland Revenue, Financial Intermediaries and Claims Office, Fitz Roy House. PO Box 46, Nottingham, NG2 1BD, England.

  Het andere (het Nederlandstalige) exemplaar van het formulier wordt door de inspecteur behouden, nadat hij daarop heeft vermeld de datum van doorzending van het Engelstalige exemplaar naar de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland.

 • e.

  Verkrijging van persoonlijke aftrekken en verminderingen ingevolge artikel 27, tweede lid, van de Overeenkomst.

  Te gebruiken formulier: R43 (Foreign).

  Bij het formulier is een uitgebreide toelichting gevoegd (R43 (Ins.)). Het formulier zelf en de toelichting luiden uitsluitend in de Engelse taal.

  De aanvrager dient het formulier aan te bieden aan de inspecteur binnen wiens ambtsgebied hij woont. De inspecteur voorziet het formulier van de vereiste bevestiging en zendt het vervolgens door tussenkomst van de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland naar de “Inland Revenue Claims Branch” in het Verenigd Koninkrijk.

  De aanvraag op een formulier R43 (Foreign) kan pas worden ingediend nadat het totale inkomen van het belastingjaar (lopende van 6 april tot en met 5 april daaropvolgende) is ontvangen. Indien de aan belasting van het Verenigd Koninkrijk onderworpen inkomsten toekomen aan een gehuwde vrouw die bij haar man woont, moet de man het verzoek indienen.

  Een natuurlijke persoon die aan de belasting van het Verenigd Koninkrijk onderworpen inkomsten geniet, ter zake waarvan hij aanspraak heeft op de in dit onderdeel bedoelde persoonlijke aftrekken en verminderingen, en die tevens van belasting van het Verenigd Koninkrijk vrijgestelde inkomsten in de vorm van interest, royalty's, pensioen of lijfrente geniet, kan naar keuze de aanspraak op vrijstelling van laatstbedoelde inkomsten geldend maken door middel van het jaarlijkse verzoek met betrekking tot de persoonlijke aftrekken en verminderingen (formulier R43 (Foreign)), in plaats van dit te doen door middel van de indiening van een formulier ‘Neth 5/Natuurlijke Persoon’ (Zie artikel 2, onderdeel d)). Aanspraken ter zake van dividenden moeten echter niet in het formulier R43 (Foreign) worden opgenomen, doch in een afzonderlijk formulier (Zie artikel 2, onderdeel b, hiervoor).

  Een natuurlijk persoon die inwoner van Nederland is en wiens uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige inkomen uitsluitend bestaat uit dividenden, interest of royalty's (of uitsluitend uit een samenstel daarvan) kan voor de belastingheffing in het Verenigd Koninkrijk geen aanspraak maken op de in dit onderdeel bedoelde persoonlijke aftrekken en verminderingen (artikel 27, vierde lid).

Artikel

3

Verkrijgbaarheid van de formulieren

De formulieren Neth 5/natuurlijke persoon/credit, Neth 5/lichaam/credit, Neth 7/credit, Neth 5/natuurlijke persoon, Neth 5/lichaam en het formulier Neth 5 (toelichting) zijn verkrijgbaar in Nederland bij: de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in het Verenigd Koninkrijk bij: de Inland Revenue, Financial Intermediaries and Claims Office, Fitz Roy House. PO Box 46, Nottingham, NG2 1BD, England. Het formulier R43 (Foreign), met toelichtingsblad R43 (Ins), is verkrijgbaar in Nederland bij: de Belastingdienst/Automatiseringscentrum, Afdeling Logistiek Reprografisch Centrum, Postbus 9050, 7300 GM Apeldoorn, en in het Verenigd Koninkrijk bij: Inland Revenue Claim Branch, St. John's House Merton Road, Bootle, Merseyside, L699 BB, England.

Het formulier R 189M (“subsidiary tax credit certificate”, te gebruiken door Nederlandse banken) is uitsluitend verkrijgbaar bij de Inland Revenue, Financial Intermediaries and Claims Office, Fitz Roy House. PO Box 46, Nottingham, NG2 1BD, England.

Artikel

4

Termijn

Verzoeken om teruggaaf van te veel ingehouden belasting van het Verenigd Koninkrijk op dividenden, interest en royalty's moeten worden ingediend binnen een termijn van 6 jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting werd geheven (artikel 27, zesde lid, van de Overeenkomst).

Verzoeken om teruggaaf van te veel ingehouden belasting van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot andere soorten van inkomsten, alsmede verzoeken om toekenning van de ‘tax credit’ met betrekking tot dividenden, moeten worden ingediend binnen de in het Verenigd Koninkrijk geldende wettelijke termijn, te weten 6 jaren na het einde van het aanslagjaar waarop de inkomsten betrekking hebben.

Het aanslagjaar in het Verenigd Koninkrijk loopt van 6 april tot en met 5 april daaropvolgend.

Artikel

5

Intrekking

De beschikking van de staatssecretaris van Financiën van 20 oktober 1981, nr. 081-2352 (Stcrt. 1981, nr. 201) wordt ingetrokken.

Artikel

6

Inwerkingtreding

's-Gravenhage
De staatssecretaris van Financiën,
Namens deze,
De directeur-generaal voor Fiscale Zaken,A.Schoemaker