Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland – Nieuwzeeland

De staatssecretaris van Financiën,
Gelet op artikel 10, derde lid, van de op 15 oktober 1980 te 's-Gravenhage tussen Nederland en Nieuwzeeland gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 1980, 176);

Besluit:

Artikel

1

Algemeen

Artikel

2

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfolio- en deelnemingsdividenden (vrijstellingsprocedure)

Artikel

3

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfolio- en deelnemingsdividenden (teruggaafprocedure)

Artikel

4

Formele bepaling

De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt.

Artikel

5

Verjaringstermijn

Verzoeken om teruggaaf van belasting, als bedoeld in artikel 3, moeten bij de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland zijn ingediend binnen een tijdvak van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.

Artikel

6

Formulieren

De in de artikelen 2, eerste lid, en 3, tweede lid, bedoelde formulieren worden van rijkswege verstrekt. De formulieren zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Nieuwzeeland bij de International Tax Section, Head Office, Inland Revenue Department, P.O. Box 2198, Wellington, of bij de plaatselijke Inland Revenue Offices.

Artikel

7

Intrekking

De beschikking van de staatssecretaris van Financiën van 30 maart 1981, nr. 081-643 (Stcrt. van 30 maart 1981, nr. 61), wordt ingetrokken.

Artikel

8

Inwerkingtreding

De staatssecretaris van Financiën,
Namens deze,
De directeur-generaal voor Fiscale Zaken, A.Schoemaker