Aanwijzing van andere diploma's als bedoeld in artikel 2 tweede lid, van het Examenbesluit accountants-administratie-consulenten

Aanwijzing diploma's accountants-administratieconsulenten

De Minister van Economische Zaken,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs en Wetenschappen;

Besluit:

Artikel

1

Tot het afleggen van het examen, bedoeld in artikel 60 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748), wordt toegelaten degene die in het bezit is van:

 • a.

  een certificaat of een ander bewijsstuk, afgegeven op grond van het met goed gevolg afgelegd hebben van het controleursexamen, bedoeld in artikel 36 van het Ambtenarenbesluit Belastingdienst;

 • b.

  een akte van bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in de vakken economische wetenschappen I en recht en economische wetenschappen II en recht, uitgereikt door een instituut voor de opleiding van leraren, bekostigd krachtens de Experimentenwet onderwijs (Stb. 1970, 370), mits uit deze akte of de bijbehorende cijferlijst blijkt dat voor de onderdelen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie een voldoende is behaald;

 • c.

  een getuigschrift hoger beroepsonderwijs, afgegeven op grond van het met goed gevolg afgelegd hebben van het examen in de vierjarige voltijdse of deeltijdse studierichting opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in het vak bedrijfseconomie, mits uit dit getuigschrift of de bijbehorende cijferlijst blijkt dat voor de onderdelen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie een voldoende is behaald;

 • d.

  een voor 1 januari 1989 door de Stichting Management Opleidingscentrum te Paramaribo uitgereikt diploma, afgegeven op grond van het met goed gevolg afgelegd hebben van het examen voor hoger economisch administratief onderwijs (bedrijfseconomische richting).

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage
De Minister van Economische Zaken,
voor deze:
De Directeur-Generaal van Diensten, Midden- en Kleinbedrijf en Ordening, W. deBoer