Uitvoeringsbesluit premiemaximering bij samenloop verzekeringsgronden

Uitvoeringsbesluit premiemaximering bij samenloop verzekeringsgronden ZFW

De Ziekenfondsraad,

Heeft in zijn vergadering van 23 augustus 1990 besloten:

Artikel

1

Voor de toepassing van dit besluit worden de verzekeringsgronden ingevolge de Ziekenfondswet als volgt in categorieën ingedeeld:

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit premiemaximering bij samenloop verzekeringsgronden ZFW.

Artikel

7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het in de Staatscourant is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1988.

De Ziekenfondsraad
De voorzitter,L. deGraaf
De algemeen secretaris,E.Brouwer