Reglement persoonsregistraties Wet arbeid buitenlandse werknemers

Artikel

1

Definities

a.
Houder:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b.
Beheerder:

de Directeur van de Sector Bemiddeling;

c.
Organisatie:

het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening;

d.
Geregistreerden:

de werkgever en de vreemdeling als bedoeld in artikel 1, onder b en e, van de W.a.b.w., alsmede de houder van een verklaring als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de W.a.b.w., respectievelijk artikel 2, eerste lid, van het Koninklijk besluit van 25 oktober 1979 (Stb. 574) zoals laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 12 juni 1989 (Stb. 328).

Artikel

2

Artikel

3

De in artikel 2 bedoelde persoonsregistraties bevatten persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:

 • a.

  de beoordeling van en de beslissing op een aanvraag van een verklaring als bedoeld in artikel 3 van de W.a.b.w.;

 • b.

  de beoordeling van en de beslissing op een aanvraag van een tewerkstellingsvergunning als bedoeld in artikel 4 van de W.a.b.w.;

 • c.

  de beoordeling van en de beslissing op een aanvraag om vaststelling of herziening van een vergunningenlimiet als bedoeld in artikel 13 van de W.a.b.w.;

 • d.

  het toezicht op de naleving van de verbodsbepaling van artikel 4 van de W.a.b.w.;

 • e.

  de controle op de rechtsgeldigheid van een getoonde tewerkstellingsvergunning of verklaring;

 • f.

  de beoordeling of een als verloren of vermist opgegeven of voor identificatie ondeugdelijk geworden document kan worden vervangen.

Artikel

4

In de persoonsregistratie kunnen worden opgenomen de gegevens ten aanzien waarvan door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 3, vierde lid, 5, tweede lid, 13, tweede lid en 15, tweede lid, van de Wet arbeid buitenlandse werknemers, nadere regels zijn gesteld.

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Toegang tot de persoonsregistratie hebben:

 • a.

  de medewerkers van de organisatie die door de houder of de beheerder zijn aangegeven om gegevens te ontvangen of in te voeren;

 • b.

  personen die in opdracht van de houder of de beheerder zijn belast met het verrichten van werkzaamheden aan de persoonsregistratie.

Artikel

9

Artikel

10

Dit reglement zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1990.

Artikel

11

Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement persoonsregistraties Wet arbeid buitenlandse werknemers.

Rijswijk
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
De directeur-generaal voor de Arbeidsvoorziening,
R. van den Berg