Heffingsregime op afkoopsommen

De staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel

1

De artikelen 39 en 42 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990 (Stcrt. 1989, 223) zijn niet van toepassing op afkoopsommen als bedoeld in artikel II van de Wet van 21 maart 1990, houdende nadere wijziging van de Liquidatiewet invaliditeitswetten houdende een vierde, tevens afsluitende liquidatiefase (Stb. 1990, 145).

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van dagtekening van de Staatscourant, waarin zij is geplaatst.

De staatssecretaris van Financiën, M. J. J. van Amelsvoort