Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Suriname

De Staatssecretaris van Financiën,
In overeenstemming met de minister van Financiën van Suriname,
Gelet op artikel 31, eerste lid, van de op 25 november 1975 te Paramaribo tussen Nederland en Suriname gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1975, nr. 134);

Besluit:

Artikel

1

Algemeen

Artikel

2

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (vrijstellingsprocedure)

Artikel

3

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (teruggaafprocedure)

Artikel

4

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (vrijstellingsprocedure)

Artikel

5

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (teruggaafprocedure)

Artikel

6

Formele bepaling

De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt.

Artikel

7

Verjaringstermijn

Verzoeken om teruggaaf van belasting, als bedoeld in de artikelen 3 en 5 moeten bij de bevoegde inspecteur zijn ingediend binnen een tijdvak van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.

Artikel

8

Formulieren

De in de artikelen 2, eerste lid, en 3, tweede lid, bedoelde formulieren worden van rijkswege verstrekt. De formulieren zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Suriname bij de Inspectie der Directe Belastingen te Paramaribo.

Artikel

9

Intrekking

De beschikking van de Staatssecretaris van Financiën van 31 mei 1977, nr. 07/600787, Stcrt. van 1 juni 1977, nr. 104, wordt ingetrokken.

Artikel

10

Inwerkingtreding

De Staatssecretaris van Financiën, M. J. J. vanAmelsvoort