Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1990

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1990, 348);
De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 28 juni 1990, BU/11249/90 en 25 oktober 1990, BU/21360/90);

Besluit:

Artikel

2

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1990’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking op de dag van plaatsing en werkt terug tot 1 januari 1990. Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad le Amstelveen.

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, H. J. Simons

Bijlage

Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering. De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, verbindingskantoren, regionale contactkantoren, de uitvoerende organen en het centraal administratiekantoor maken in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

1

Uitgangspunt voor de in 1990 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn de bedragen die het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1989 voor de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeren, te weten f 644,9 mln respectievelijk f 120,3 mln alsmede de incidentele verhoging van f 100 mln ter dekking van de kosten van de invoering van de nominale premie in de ziekenfondsverzekering.

Het totale bedrag ad f 865,1 mln kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel ad f 539,6 mln (70,5%) en een materieel deel ad f 225,5 mln (29,5%) en een incidenteel deel van f 100 mln.

2

In verband met huur- en huisvestingskosten wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f 1,5 mln.

3

De beheerskosten van de AWBZ worden verhoogd met f 3,4 mln vanwege de opneming van de verstrekking RIBW in de AWBZ. Hiervan is 71% arbeidsvoorwaardendeel (f 2,4 mln) en 29% materieel deel (f 1 mln).

4

De beheerskosten van de ziekenfondsverzekering worden vanwege de stijging van het aantal verzekerden conform de gebruikelijke systematiek verhoogd met f 3,6 mln. Hiervan is 70% arbeidsvoorwaardendeel (f 2,5 mln) en 30% materieel deel (f 1,1 mln).

5

Vanwege de extra kosten verbonden aan het restitutiestelsel voor de specialistische hulp worden de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering incidenteel verhoogd met f 2,3 mln. Hiervan is 70% arbeidsvoorwaardendeel (f 1,6 mln) en 30% materieel deel (f 0,7 mln).

6

Voor het Geneesmiddelen Informatie Project (GIP) wordt een bedrag van f 4,8 miljoen beschikbaar gesteld Hiervan is f 2,6 mln incidenteel en f 2,2 mln structureel. De arbeidsvoorwaarden component bedraagt f 1,5 mln, het materiële deel f 0,7 mln.

7

Voor de ophoging naar het niveau 1990 wordt het arbeidsvoorwaardendeel ad f 539,6 mln verhoogd met f 24,6 mln, te weten:

 • a.

  f 18,2 mln als gevolg van een loonkostenontwikkeling van 3,34% bij de uitvoeringsorganen;

 • b.

  f 2,4 mln in verband met de onder punt 3 genoemde opneming van de RIBW's in de AWBZ;

 • c.

  f 2,5 mln als gevolg van de onder punt 4 genoemde stijging van het aantal verzekerden;

 • d.

  f 1,5 mln op grond van de in punt 6 vermelde invoering van het GIP

8

Voor de ophoging naar het niveau 1990 wordt het materiële deel van f 225,5 mln verhoogd met f 9,4 mln, te weten;

 • a.

  f 1,5 mln in verband met de onder punt 2 vermelde huur- en huisvestingskosten;

 • b.

  f 5,1 mln als gevolg van een prijsstijging met het percentage van 2,25%;

 • c.

  f 1,0 mln op grond van de onder punt 3 genoemde uitbreiding van de AWBZ;

 • d.

  f 1,1 mln in verband met de onder punt 4 vermelde stijging van het aantal verzekerden;

 • e.

  f 0,7 mln op grond van de in punt 6 vermelde invoering van het GIP

9

Voor de uitvoeringskosten van de nominale premie wordt structureel een bedrag van f 75 mln aan de beheerskosten toegevoegd;

10

Gelet op de punten 1 tot en met 9 is het totale bedrag van de definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten 1990 f 879,0 mln. Het arbeidsvoorwaardendeel bedraagt f 564,2 mln (f 539,6 mln + f 24,6 mln), het materiële deel bedraagt f 234,9 mln (f 225,5 mln + f 9,4 mln), terwijl voor de heffing van de nominale premie f 75 mln beschikbaar wordt gesteld. Voorts wordt incidenteel toegevoegd een bedrag van f 4,9 miljoen voor het GIP en het restitutiesysteem specialistische hulp. Het gezamenlijk bedrag heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en de beheerskosten in het kader van de AWBZ.