Vaststelling premiepercentages verplichte ziekenfondsverzekering 1991

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op artikel 14, tweede en derde lid en 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verplicht verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1987, 227);
Gezien de adviezen van de Ziekenfondsraad van 28 juni 1990, SFA/12946 en 25 oktober 1990, SEA/21215;

Besluiten:

Artikel

1

Voor het jaar 1991 worden vastgesteld:

  • a.

    het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht verzekerden Ziekenfondswet, op 1,9;

  • b.

    het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet, op 7.25;

  • c.

    het premiepercentage, bedoeld in artikel 14a, eerste lid, eerste volzin van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet, op 1,9.

Artikel

2

Deze regeling wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en CultuurHans J.Simons
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,E. terVeld