Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Frankrijk

De Staatssecretaris van Financiën,
Gelet op artikel 26 van de op 16 maart 1973 te Parijs tussen Nederland en Frankrijk gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1973, nr. 83);

Besluit:

Artikel

1

Algemeen

Artikel

2

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (vrijstellingsprocedure)

Artikel

3

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (teruggaafprocedure)

Artikel

4

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (bijzondere vrijstellingsprocedure)

Artikel

5

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (vrijstellingsprocedure)

Artikel

6

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (teruggaafprocedure)

Artikel

7

Formele bepaling

De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt.

Artikel

8

Verjaringstermijn

Verzoeken om teruggaaf van belasting, als bedoeld in de artikelen 3 en 6, moeten bij de bevoegde inspecteur zijn ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.

Artikel

9

Formulieren

De in de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede lid, en 4, eerste lid, bedoelde formulieren worden van rijkswege verstrekt. De formulieren zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Frankrijk bij de ‘Direction des Services Fiscaux’ in elk der departementen, alsmede, wat Parijs betreft, bij het ‘Centre des Impóts des non-résidents’, 9 rue d'Uzés 75094 Paris Cedex 02.

Artikel

10

Intrekking

De beschikking van de staatssecretaris van Financiën van 20 maart 1974, nr. B74/6446 (Stcrt. van 22 maart 1974, nr. 58), wordt ingetrokken.

Artikel

11

Inwerkingtreding

De Staatssecretaris van Financiën, M. J. J. vanAmelsvoort