Algemene uitverkoop- en opgebruikregeling diergeneesmiddelen

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in overeenstemming van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Van een intrekking van een aanvraag of een beslissing als bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt nadat de termijn van beroep is verstreken dan wel de beslissing onherroepelijk is geworden door het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen (BRD) te Wageningen mededeling gedaan in de Staatscourant waarbij ook wordt vermeld op welk diergeneesmiddel, waarvoor een afgeleide registratie of een registratie als parallel-geîmporteerd diergeneesmiddel werd aangevraagd, de regeling toepassing vindt.

Artikel

3

Het is slechts toegestaan een diergeneesmiddel waarvan de registratie-aanvraag is ingetrokken of een beslissing als bedoeld in artikel 1, eerste lid, is genomen, gedurende de in het tweede lid, onderdeel c, van dat artikel bedoelde periode bij dieren toe te passen, voor zover de toepassing geschiedt overeenkomstig de bij de aanvraag tot registratie verstrekte gegevens.

Artikel

4

Deze regeling is niet van toepassing op diergeneesmiddelen waarvoor vóór de bekendmaking van de onderhavige regeling in de Staatscourant een aparte voorziening is getroffen.

Artikel

5

's-Gravenhage
De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De secretaris-generaal, T. H. J.Joustra