Regeling inzake vermindering van Maltese belasting op dividenden, interest en royalty's uit Maltese bron, genoten door inwoners van Nederland

Maltese uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Malta

De Staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Artikel

1

Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 18 mei 1977 tussen Nederland en Malta gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1977, nr. 82) kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst:

 • a.

  Algehele vrijstelling van elke Maltese belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Malta is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is, indien het een Maltese belasting betreft, die van de aandeelhouder wordt geheven naast de belasting – momenteel 32,5% bedragende – die reeds geheven is ter zake van de winsten van het uitdelende lichaam; in dit verband wordt opgemerkt, dat de belasting die tot uitdrukking komt in een door het Maltese lichaam afgegeven ‘dividend warrant’ betrekking heeft op de belasting die het lichaam over het uitgekeerde dividend verschuldigd is en mitsdien niet als een bronbelasting ten laste van de aandeelhouder mag worden beschouwd.

 • b.

  Vermindering tot 15 percent van de Maltese belasting geheven ter zake van uitgedeelde winst, uitgekeerd door een lichaam dat inwoner van Malta is aan een lichaam dat inwoner van Nederland is, indien de uitgedeelde winst bestaat uit voordelen of winst die behaald zijn/is in enig jaar ter zake waarvan dat Maltese lichaam in het genot is van enige faciliteit ingevolge de bepalingen die de steun aan industrieën in Malta regelen, en het Nederlandse lichaam in Nederland ter zake van deze winst voor de heffing van de vennootschapsbelasting aanspraak kan maken op de zogenaamde ‘deelnemingsvrijstelling’ en het voorts voldoet aan de formaliteiten die in de Overeenkomst voor het verkrijgen van de vermindering worden gesteld (artikel 10, derde lid, tweede en derde volzin).

 • c.

  Vermindering tot 10 percent van de Maltese belasting op niet onder artikel 11, derde lid, onderdeel a, van de Overeenkomst vallende interest, afkomstig uit Malta en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid). Deze vermindering is, tenzij het obligaties of schuldbewijzen betreft, niet van toepassing op hypotheekrente waarvoor een in Malta gelegen onroerend goed is verbonden (artikel 6, tweede lid, en artikel 11, vierde lid).

 • d.

  Algehele vrijstelling van Maltese belasting op culturele royalty's (vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap), afkomstig uit Malta en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, eerste lid).

 • e.

  Vermindering tot 10 percent van de Maltese belasting op niet onder onderdeel d vallende royalty's, afkomstig uit Malta en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid). De in dit artikel vermelde verminderingen of vrijstellingen zijn niet van toepassing, indien de genieter van de dividenden, de interest of de royalty's in Malta een bedrijf uitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Malta een vrij beroep uitoefent vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald, of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, vijfde, respectievelijk artikel 11, vijfde lid, en artikel 12, derde lid).

Artikel

2

Maltese regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Maltese zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1.

  Dividenden

  De in artikel 1, onderdeel b, vermelde vermindering wordt in Malta verleend door teruggaaf van hetgeen te veel is geheven. Teneinde deze teruggaaf te verkrijgen, moet de betrokken inwoner van Nederland zich met een daartoe strekkend verzoek wenden tot:

  Office of Inland Revenue
  Beltissebh, Malta
  Republic of Malta

  In het verzoek om teruggaaf, gesteld in de Engelse taal, dient de betrokken inwoner van Nederland te vermelden:

  • a.

   de naam en het adres van het uitbetalende lichaam, het aantal aandelen, de datum(s) van betaalbaarstelling van de dividenden, de bedragen van de dividenden en de bedragen van de daarover geheven Maltese belasting;

  • b.

   dat hij op de datum(s) van betaalbaarstelling van de desbetreffende dividenden de uiteindelijk gerechtigde was tot die dividenden. Bij zijn verzoek om teruggaaf moet de betrokken inwoner van Nederland overleggen:

   • 1.

    de door het Maltese lichaam bij de uitdeling van het dividend afgegeven ‘dividend-warrent’, waaruit de opbrengst van de desbetreffende dividenden en de geheven Maltese belasting blijken;

   • 2.

    een gedateerde en ondertekende verklaring van het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij is gevestigd, inhoudende een bevestiging dat hij op de datum(s) van betaalbaarstelling van de desbetreffende dividenden inwoner van Nederland was in de zin van artikel 4 van de Overeenkomst tussen Nederland en Malta tot het vermijden van dubbele belasting en ter zake van de desbetreffende dividenden niet in de Nederlandse vennootschapsbelasting is/wordt betrokken.

    De betrokken inwoner van Nederland kan deze verklaring aanvragen bij vorenbedoeld hoofd van de eenheid van de Belastingdienst.

    In de Engelse taal zal de verklaring kunnen luiden als volgt:

    The undersigned, Head of the Taxation Unit at ........ ............................ certifies that ............... (naam en adres van de verzoeker) on the payable date(s) of the dividends concerned was a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Convention between the Netherlands and Malta for the avoidance of double taxation and is not/will not be/charged to Netherlands company tax (vennootschapsbelasting) with respect to the dividends concerned.

    De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

 • 2.

  Interest en royalty's

  De Maltese bronbelasting op interest en royalty's wordt thans ingevolge de Maltese wettelijke bepalingen geheven naar een tarief van 25% indien deze inkomsten worden betaald aan natuurlijke personen niet-inwoners en geheven naar een tarief van 32,5% indien vorenbedoelde inkomsten worden betaald aan lichamen. Deze bronheffing is een voorheffing welke wordt verrekend met de door de ontvanger van de interest en royalty's verschuldigde inkomstenbelasting wanneer aan hem een aanslag in de inkomstenbelasting wordt opgelegd.

  De Maltese schuldenaar van de interest en de royalty's mag, nadat hij daartoe van de bevoegde Maltese Commissioner toestemming heeft gekregen, de betaling van deze inkomsten aan de in Nederland wonende gerechtigde doen zonder inhouding van de Maltese belasting in het geval als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, en onder inhouding van Maltese belasting naar het in de Overeenkomst neergelegde percentage (10% van het bruto bedrag van de inkomsten) in de gevallen als bedoeld in artikel 1, onderdelen c en e.

  De in Nederland wonende gerechtigde van vorenbedoelde inkomsten dient, teneinde de Maltese schuldenaar van de inkomsten in staat te stellen de toestemming van de Maltese Commissioner te verkrijgen, aan de Maltese schuldenaar over te leggen:

  • a.

   een verklaring dat hij de uiteindelijk gerechtigde tot die inkomsten is;

  • b.

   een gedateerde en ondertekende verklaring van het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is, inhoudende een bevestiging dat hij op de datum(s) van betaling van de desbetreffende interest/royalty's inwoner van Nederland is in de zin van artikel 4 van de Overeenkomst tussen Nederland en Malta tot het vermijden van dubbele belasting.

   Deze verklaring kan door de betrokken inwoner van Nederland worden aangevraagd bij vorenbedoeld hoofd van de eenheid van de Belastingdienst.

   In de Engelse taal zal de verklaring kunnen luiden als volgt:

   The undersigned, Head of the Taxation Unit at ....................................................... certifies that .......................................................................................(naam en adres van de verzoeker) on the payable date(s) of the interest/royalties concerned is a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Convention between the Netherlands and Malta for the avoidance of double taxation.

   De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

 • 3.

  Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting Verzoeken om teruggaaf moeten worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel V van het Protocol).

Artikel

3

Intrekking

De beschikking van de Staatssecretaris van Financiën van 19 mei 1981, nr. 081-848 (Stcrt. van 3 juni 1981, nr. 103), wordt ingetrokken.

Artikel

4

Inwerkingtreding

De Staatssecretaris van Financiën, M. J. J. vanAmelsvoort