Regeling houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit bedoeld in de Voorschriften omtrent de kleur en de sterkte der lichten, alsmede omtrent de goedkeuring der navigatielantaarns voor de Rijnvaart 1990

Aanwijzing bevoegde autoriteit typegoedkeuring navigatielantaarns

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

De Directeur-Generaal Goederenvervoer brengt ter kennis van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart de typen navigatielantaarns waaraan een typegoedkeuring is verleend onder vermelding van het verleende goedkeuringsnummer.

Artikel

3

De regeling, houdende aanwijzing van de dienst, belast met de keuring der navigatielantaarns voor de Rijnvaart van 26 november 1987, nr. RJV 34035 (Stcrt. 1987, 237), wordt ingetrokken.

Artikel

4

Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage
De Minister van Verkeer en Waterstaat, Namens deze, De plv. secretaris-generaal, T. J. van Beek