Besluit aanwijzing keuringsinstantie emissie-eisen stookinstallaties

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties Hinderwet (Stb. 1990, 197) en de voorschriften 10.3.2 en 10.3.12 van bijlage I, behorende bij het Besluit emissie-eisen stookinstallaties Hinderwet;

Besluit:

Artikel

1

Het VEG-gasinstituut wordt aangewezen als instantie voor de uitvoering van bekeuringen, bedoeld in de voorschriften 10.3.2 en 10.3.12, opgenomen in bijlage I, behorende bij Besluit emissie-eisen stookinstallaties Hinderwet (Stb. 1990, 197).

Artikel

2

Dit besluit wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het in de Staatscourant wordt geplaatst.

's-Gravenhage
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,J. G. M. Alders