Besluit van 20 november 1991, houdende vaststelling van de aard, inhoud en omvang van de zorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, aanwijzing van de vormen van zorg waarvoor een specifiek eigen risico kan gelden, vaststelling van regels ter zake van de door de verzekerden verschuldigde bijdrage in de kosten van zorg, aanmerking van instellingen als erkende instellingen en opheffing van de contracteerplicht ten aanzien van zodanige instellingen alsmede daarmee verband houdende wijzigingen dan wel intrekking van andere regelingen

Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 10 september 1991, DGVGZ/VMP-419 257, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op de artikelen 6, eerste en derde lid, 7, tweede, derde en vierde lid, 8, tweede lid, 10, eerste lid, 11, 14, eerste lid, 16, eerste lid, 17, achtste lid, 45, vierde lid, en 77 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176), artikel 8 van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) en artikel 2, tweede lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen (Stb. 1986, 123);
Gezien de adviezen van de Ziekenfondsraad (adviezen van 24 augustus 1989, nr. 449, 27 september 1990, SGZ/19 438, GGZ/18 969, 25 april 1991, SGZ/8443, 27 juni 1991, SGZ/680, 22 augustus 1991, SGZ/14 511, SGZ/14 609, SGZ/14 610, GGZ/15 933), 23 augustus 1991, SGZ/15 403, 26 september 1991, ERK/9956, GGZ/17 290 en 24 oktober 1991, SEA/19 483 en het advies van het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (advies van 12 juli 1991, V/330/91/WJW/EW);
De Raad van State gehoord (advies van 30 oktober 1991, no. W13.91 0493);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 20 november 1991, VMP-91404, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

 • b.

  leefeenheid: een eenheid bestaande uit gehuwde verzekerden die al dan niet te zamen met een of meer ongehuwde minderjarige verzekerden duurzaam een huishouden voeren dan wel uit een meerderjarige ongehuwde verzekerde die met een of meer ongehuwde minderjarige verzekerden duurzaam een huishouden voert.

Artikel

2

Artikel

3

§

2

Algemene geneeskundige zorg

Artikel

4

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Vervallen

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Vervallen

Artikel

9

§

3

Zorg bestaande uit verzorging of verpleging

Artikel

10

Vervallen

Artikel

11

Artikel

12

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

15

Zorg te verlenen door een instelling voor thuiszorg omvat:

 • a.

  verpleging, verzorging, begeleiding of voorlichting in verband met ziekte, herstel, invaliditeit of ouderdom;

 • b.

  hulp van huishoudelijke, persoonlijke of begeleidende aard in verband met ziekte, herstel, invaliditeit, ouderdom, overlijden of een psychosociaal probleem, die of dat leidt of dreigt te leiden tot het disfunctioneren van de verzorging van het huishouden van de verzekerde dan wel van de leefeenheid waartoe de verzekerde behoort;

 • c.

  het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen gedurende een termijn van ten hoogste zesentwintig weken.

Artikel

16

Artikel

17

De echtgenoot van een persoon die op grond van een indicatiebesluit ingevolge het Zorgindicatiebesluit duurzaam in een verzorgingshuis verblijft, heeft eveneens aanspraak op verblijf gedurende het etmaal in dat verzorgingshuis.

Artikel

18

Vervallen

§

4

Revalidatiezorg

Artikel

19

§

5

Geestelijke gezondheidszorg

Artikel

20

Artikel

20a

Artikel

20b

Artikel

20c

Artikel

20d

Artikel

20e

Artikel

20f

Artikel

20g

§

6

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

Artikel

21

Artikel

22

Artikel

22a

§

7

Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Artikel

23

Artikel

24

Artikel

25

Artikel

25a

§

8

Zorg bestaande uit georganiseerde preventie

Artikel

26

Vervallen

Artikel

26a

Artikel

27

Artikel

28

Artikel

29

Vervallen

§

9

Artikel

30

Vervallen

§

10

Eigen bijdragen

Artikel

31

Vervallen

§

11

Artikel

32

Vervallen

§

12

Zorg aan gezinsleden van militairen

Artikel

33

§

13

Zorg onder bijzondere omstandigheden

Artikel

34

§

14

Toelating van categorieën van instellingen

Artikel

35

§

15

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel

36

Vervallen

Artikel

37

Vervallen

Artikel

38

Vervallen

Artikel

39

Vervallen

Artikel

40

Vervallen

Artikel

41

Vervallen

Artikel

42

Vervallen

Artikel

43

Vervallen

Artikel

43a

Vervallen

Artikel

43b

Vervallen

Artikel

43c

Vervallen

Artikel

43d

Vervallen

Artikel

44

Vervallen

Artikel

45

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, H. J. Simons
De Minister van Justitie a.i., C. I. Dales