Besluit van 12 maart 1992, houdende de nieuwe formatieregeling voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Formatiebesluit WEC

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 30 oktober 1991, nr. 91024452/2425, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 19a, eerste lid onderdeel c, 93a, eerste en tweede lid, en 93d, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614);
Gehoord de Onderwijsraad (advies van 15 februari 1991, nr. OR/90000146 t/m 148/1 P);
De Raad van State gehoord (advies van 12 februari 1992, nr. W05.91.0607);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 9 maart 1992, nr. 92017005/2425, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

Begripsbepalingen

Dit besluit verstaat onder:

wet: Wet op de expertisecentra;

Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

school: een school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, b, c, f, h, j, k, m of n, van de wet, dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin, van de wet, tenzij het tegendeel blijkt;

bevoegd gezag: wat betreft

 • a.

  een openbare school of instelling: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen, dan wel het krachtens een gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

 • b.

  een bijzondere school of instelling: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 57 van de wet;

afdeling: afdeling als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet;

instelling: instelling als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin, van de wet;

regionaal expertisecentrum: een regionaal expertisecentrum als bedoeld in artikel 28b van de wet;

residentiële instelling: een instelling als bedoeld in artikel 71c, eerste lid tweede volzin, van de wet;

schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend;

teldatum: een van de data, bedoeld in artikel 118 van de wet;

schoolsoort: soort school als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet, verdeeld als aangegeven in artikel 2, tweede lid, van de wet;

onderwijsvorm: speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs;

leerling: een leerling die toelaatbaar is verklaard tot een van de onderwijssoorten die door de school worden verzorgd dan wel tot het cluster waartoe de school behoort, tenzij anders bepaald;

leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond: leerling:

 • a.

  die behoort tot de Molukse bevolkingsgroep;

 • b.

  van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Griekenland, Italië, het voormalige Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije;

 • c.

  van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba;

 • d.

  van wie ten minste een van de ouders of voogden als vreemdeling rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 of 33 van de Vreemdelingenwet 2000;

 • e.

  van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, echter met uitzondering van Indonesië;

vakonderwijs: onderwijs dat gegeven wordt door een leraar bij het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs die uitsluitend is benoemd voor het geven van bepaalde onderwijsactiviteiten of vakken;

groepsonderwijs: onderwijs dat gegeven wordt door een leraar bij het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs die niet is benoemd voor het geven van vakonderwijs;

ambulante begeleiding: de begeleiding, bedoeld in artikel 8a, derde lid onder b, van de wet;

formatiebudget: het formatiebudget, bedoeld in artikel 120, eerste lid, van de wet.

Artikel

2

Opbouw formatiebudget scholen

Artikel

3

Formatie reguliere taken van de school

De formatie voor de vervulling van reguliere taken van de school, bedoeld in artikel 2, eerste lid onderdeel a, bestaat uit:

 • a.

  de normatieve formatie,

 • b.

  een opslag in verband met formatieve fricties,

 • c.

  een opslag vanwege herbezetting in verband met arbeidsduurverkorting, en

 • d.

  een opslag vanwege herbezetting in verband met toepassing regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen.

Artikel

4

Normatieve formatie

De normatieve formatie van de school, bedoeld in artikel 3, onderdeel a, omvat de formatie voor het onderwijzend personeel en de schoolleiding, en de formatie voor het onderwijsondersteunend personeel.

Artikel

5

Aparte berekening normatieve formatie so en vso

Artikel

6

Wijze van afronding

Indien in dit besluit sprake is van:

 • a.

  afronding van een getal, worden de decimalen verwaarloosd indien het eerste cijfer achter de komma kleiner is dan 5, en worden de decimalen verwaarloosd en het getal verhoogd met 1 indien het eerste cijfer achter de komma gelijk is aan of groter is dan 5;

 • b.

  afronding naar boven van een getal, worden de decimalen verwaarloosd en wordt het getal verhoogd met 1;

 • c.

  afronding op een veelvoud van een aantal minuten, vindt afronding naar beneden plaats indien bij het quotiënt van de uitkomst van de formule of formules en dat aantal minuten het eerste cijfer achter de komma kleiner is dan 5 en vindt afronding naar boven plaats indien bij dat quotiënt het eerste cijfer achter de komma gelijk is aan of groter is dan 5.

§

2

Formatie personeel scholen

Artikel

7

Berekening formatie onderwijzend personeel en schoolleiding

Artikel

8

Verhoging formatie bij toename aantal leerlingen

Artikel

9

Herberekening formatie bij aanzienlijke tussentijdse toename aantal leerlingen

Artikel

10

Nieuwe school

Artikel

11

Berekening formatie ambulante begeleiding in verband met terugplaatsing

Artikel

11a

Berekening formatie ambulante begeleiding scholen die deelnemen aan een samenwerkingsverband

Vervallen

Artikel

12

Groepen onderwijsondersteunend personeel

Voor de toepassing van de artikelen 13, 13a en 18 worden de volgende groepen onderwijsondersteunend personeel onderscheiden:

 • groep a:

  administratief medewerker, psychologisch assistent, klassenassistent;

 • groep b:

  conciërge;

 • groep c:

  creatieve therapeut, ergotherapeut, speltherapeut, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk deskundige, akoepedist, schoolverpleegkundige, instructeur mobiliteit;

 • groep d:

  orthopedagoog, psycholoog, medisch specialist, audioloog;

 • groep e:

  technicus.

Artikel

13

Berekening formatie onderwijsondersteunend personeel als bedoeld in artikel 12, groep a tot en met d

Artikel

13a

Berekening formatie groep e onderwijsondersteunend personeel als bedoeld in artikel 12

§

3

Tabellen scholen

Artikel

14

Tabel formatie groeps- en vakonderwijs

De formatie groeps- en vakonderwijs tezamen wordt berekend volgens de hierna volgende tabel, waarbij de getallen het aantal minuten per week per leerling aangeven:

a. dove kinderen

461

485

b. slechthorende kinderen

251

435

c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot de onder a of b bedoelde kinderen

251

f. lichamelijk gehandicapte kinderen

251

435

h1°. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap

221

399

h2°. langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap

274

405

j. zeer moeilijk lerende kinderen

235

271

k. zeer moeilijk opvoedbare kinderen

274

405

m. kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten

274

405

n. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie:

a + j

872

873

b + j

431

441

f + j

399

441

Artikel

15

Tabel formatie onderwijs aan leerlingen met niet-Nederlandse culturele achtergrond

Vervallen

Artikel

16

Tabel formatie schoolleiding

Artikel

17

Tabel formatie ambulante begeleiding artikel 8a, derde lid onder b, van de wet

a. dove kinderen

36,9

17

b. slechthorende kinderen

16,6

11,1

c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot de onder a of b bedoelde kinderen

16,6

f. lichamelijk gehandicapte kinderen

16,6

17

h.1° langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap

16,6

11,1

h.2° langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap

16,6

11,1

j. zeer moeilijk lerende kinderen

16,6

11,1

k. zeer moeilijk opvoedbare kinderen

16,6

11,1

m. kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten

16,6

11,1

n. meervoudig gehandicapte kinderen

16,6

11,1

Artikel

18

Tabel formatie onderwijsondersteunend personeel als bedoeld in artikel 12.

Artikel

19

Formatieberekening m.b.t. verbreed toegelaten leerlingen

Indien een leerling, die toelaatbaar is verklaard tot een andere onderwijssoort binnen het cluster, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de wet dan de onderwijssoort die door de school wordt verzorgd, bij de school is ingeschreven met toepassing van artikel 76a van de wet, wordt met betrekking tot die leerling voor de berekening van de formatie uitgegaan van het aantal formatierekeneenheden dan wel minuten dat is vermeld achter de onderwijssoort waarvoor die leerling toelaatbaar is verklaard.

§

4

Opslagen scholen

Artikel

20

Opslag i.v.m. formatieve fricties

De opslag in verband met rechtspositionele aanspraken van personeel bij vermindering van de formatie bedraagt voor de school 18 formatierekeneenheden.

Artikel

20a

Opslag vanwege herbezetting i.v.m. arbeidsduurverkorting en i.v.m. toepassing regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen

Artikel

20b

Opslag vanwege herbezetting i.v.m. uitbreiding arbeidsduurverkorting

Vervallen

Artikel

20c

Opslag vanwege herbezetting i.v.m. toepassing regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen

Vervallen

§

5

Formatie speciale doeleinden scholen

Artikel

21

Opbouw formatie speciale doeleinden

De formatie voor speciale doeleinden van een basisschool omvat de formatie voor de bestrijding van onderwijsachterstanden, bedoeld in artikel 117 van de wet.

Artikel

22

Berekening formatie onderwijs in eigen taal en cultuur

Vervallen

Artikel

22a

Berekening formatie voor personeelsbeleid, kwaliteitsverbetering en innovatie

Vervallen

Artikel

22b

Berekening formatie onderwijsachterstandenbestrijding

1 tot en met 4

0

5

84

en vervolgens voor elke leerling boven het aantal van 5, 84 minuten per week.

§

6

Omrekening minuten en uren in formatierekeneenheden bij scholen

Artikel

23

Omrekening minuten in formatierekeneenheden

Artikel

23a

Omrekening formatierekeneenheden in minuten

Voor de omrekening in minuten van de formatie voor ambulante begeleiding, bedoeld in de factor H in artikel 7, tweede lid, wordt het aantal formatierekeneenheden gedeeld door 1,0811 en vervolgens gedeeld door 195 en wordt de uitkomst daarvan vermenigvuldigd met 2400. De uitkomst wordt afgerond.

§

7

Besteding formatiebudget scholen

Artikel

24

Algemene verbruikstabel formatierekeneenheden

Artikel

24a

Wijziging besteding formatie voor personeelsbeleid, kwaliteitsverbetering en innovatie

Wijziging in de besteding van de formatie voor personeelsbeleid, kwaliteitsverbetering en innovatie mag niet leiden tot kosten van werkloosheidsuitkeringen.

Artikel

24b

Maandelijks verbruik formatierekeneenheden

Indien het verbruik van het aantal formatierekeneenheden in een maand afwijkt van het aantal formatierekeneenheden, dat op grond van het formatiebudget beschikbaar is voor de school, kan een bevoegd gezag het te weinig of te veel verbruikte aantal formatierekeneenheden van die maand besteden onderscheidenlijk minder besteden in een of meer andere maanden van het schooljaar.

Artikel

25

Voorwaarden overdracht formatierekeneenheden

Artikel

26

Voorwaarden verzilvering niet verbruikte formatierekeneenheden

Paragraaf

7a

Formatie instellingen

Artikel

26a

Berekening formatierekeneenheden instellingen

Artikel

26b

Nieuwe instelling

Acht weken voor de opening van een nieuwe instelling worden ten behoeve van de werkzaamheden voor de start van de instelling 975 formatierekeneenheden toegekend.

Artikel

26c

Besteding formatiebudget

De artikelen 24, 24a en 24b zijn van overeenkomstige toepassing op instellingen.

Artikel

26d

Voorwaarden overdracht formatierekeneenheden naar een school of andere instelling

Artikel

26e

Voorwaarden verzilvering niet verbruikte formatierekeneenheden

§

7b

Overgangsbepalingen

Artikel

26f

Opslag vanwege herbezetting i.v.m. arbeidsduurverkorting voor het schooljaar 1992-1993

In afwijking van artikel 20a, eerste lid, geldt voor het schooljaar 1992-1993 een percentage van 2,6%.

Artikel

26g

Opslag t.b.v. schoolspecifiek formatie- en personeelsbeleid voor de schooljaren 1993-1994 en 1994-1995

In afwijking van artikel 20b geldt:

 • a.

  voor het schooljaar 1993-1994 een percentage van 0,644%, en

 • b.

  voor het schooljaar 1994-1995 een percentage van 1,085%.

Artikel

26h

Voorwaarden verzilvering niet verbruikte formatierekeneenheden voor het schooljaar 1992-1993

Ten aanzien van het schooljaar 1992-1993 is de termijnstelling, bedoeld in artikel 26, vierde lid, niet van toepassing.

Artikel

26i

Voorwaarden overdracht formatierekeneenheden en verzilvering niet verbruikte formatierekeneenheden voor het schooljaar 1993-1994

In afwijking van de artikelen 25, vierde lid, en 26, vierde lid, doen de bevoegde gezagsorganen voor het schooljaar 1993-1994 de mededelingen als bedoeld in die artikelleden voor 1 april 1994.

Artikel

26j

Berekening formatie voor personeelsbeleid, kwaliteitsverbetering en innovatie voor de schooljaren 1994-1995, 1995-1996 en 1996-1997

In afwijking van artikel 22a, eerste lid, geldt:

 • a.

  voor het schooljaar 1994-1995 een percentage van 1,2%, met dien verstande dat na de afronding op grond van artikel 22a, tweede lid, de uitkomst van deze berekening wordt verminderd met de uitkomst van de berekening op grond van artikel 20b juncto artikel 26b, onderdeel b,

 • b.

  voor het schooljaar 1995-1996 een percentage van 1,7%, en

 • c.

  voor het schooljaar 1996-1997 een percentage van 2,2%.

Artikel

26k

Factor leerlingafhankelijke formatieinstellingen voor het schooljaar 1995–1996

Voor de vaststelling van de formatie voor het schooljaar 1995–1996 wordt het getal 128, bedoeld in artikel 26a, eerste lid, vervangen door 126.

§

8

Slotbepalingen

Artikel

28

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 1992.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, J. Wallage
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

Inhoudsopgave

Paragraaf 1

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Begripsbepalingen

Artikel 2.

Opbouw formatiebudget scholen

Artikel 3.

Formatie reguliere taken van de school

Artikel 4.

Normatieve formatie

Artikel 5.

Aparte berekening normatieve formatie so en vso

Artikel 6.

Wijze van afronding

Paragraaf 2

Formatie personeel scholen

Artikel 7.

Berekening formatie onderwijzend personeel en schoolleiding

Artikel 8.

Verhoging formatie bij toename aantal leerlingen

Artikel 9.

Herberekening formatie bij aanzienlijke tussentijdse toename aantal leerlingen

Artikel 10.

Nieuwe school

Artikel 11.

Berekening formatie ambulante begeleiding in verband met terugplaatsing

Artikel 11a.

(vervallen)

Artikel 12.

Groepen onderwijsondersteunend personeel

Artikel 13.

Berekening formatie onderwijsondersteunend personeel als bedoeld in artikel 12, groep a tot en met d

Artikel 13a.

Berekening formatie groep e onderwijsondersteunend personeel als bedoeld in artikel 12

Paragraaf 3

Tabellen scholen

Artikel 14.

Tabel formatie groeps- en vakonderwijs.

Artikel 15.

(vervallen)

Artikel 16.

Tabel formatie schoolleiding

Artikel 17.

Tabel formatie ambulante begeleiding artikel 8a, derde lid onder b, van de wet

Artikel 18.

Tabel formatie onderwijsondersteunend personeel als bedoeld in artikel 12, groep a tot en met d

Artikel 19.

Formatieberekening m.b.t. verbreed toegelaten leerlingen.

Paragraaf 4

Opslagen scholen

Artikel 20.

Opslag i.v.m. formatieve fricties

Artikel 20a.

Opslag vanwege herbezetting i.v.m. arbeidsduurverkorting en i.v.m. toepassing regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen

Artikel 20b.

(vervallen)

Artikel 20c.

(vervallen)

Paragraaf 5

Formatie speciale doeleinden scholen

Artikel 21.

Opbouw formatie speciale doeleinden

Artikel 22:

(vervallen)

Artikel 22a.

Berekening formatie voor personeelsbeleid, kwaliteitsverbetering en innovatie

Artikel 22b.

Berekening formatie onderwijsachterstandenbestrijding.

Paragraaf 6.

Omrekening minuten en uren in formatierekeneenheden bij scholen

Artikel 23.

Omrekening minuten in formatierekeneenheden

Artikel 23a.

Omrekening formatierekeneenheden in minuten.

Paragraaf 7

Besteding formatiebudget scholen

Artikel 24.

Algemene verbruikstabel formatierekeneenheden

Artikel 24a.

Wijziging besteding formatie voor personeelsbeleid, kwaliteitsverbetering en innovatie

Artikel 24b.

Maandelijks verbruik formatierekeneenheden.

Artikel 25.

Voorwaarden overdracht formatierekeneenheden

Artikel 26.

Voorwaarden verzilvering niet verbruikte formatierekeneenheden

Paragraaf 7a.

Formatieinstellingen

Artikel 26a.

Berekening formatierekeneenheden instellingen

Artikel 26b.

Nieuwe instelling

Artikel 26c.

Besteding formatiebudget

Artikel 26d.

Voorwaarden overdracht formatierekeneenheden naar een school of andere instelling

Artikel 26e.

Voorwaarden verzilvering niet verbruikte formatierekeneenheden.

Paragraaf 7b

Overgangsbepalingen

Artikel 26f.

Opslag vanwege herbezetting i.v.m. arbeidsduurverkorting voor het schooljaar 1992-1993

Artikel 26g.

Opslag t.b.v. schoolspecifiek formatie- en personeelsbeleid voor de schooljaren 1993-1994 en 1994-1995

Artikel 26h.

Voorwaarden verzilvering niet verbruikte formatierekeneenheden voor het schooljaar 1992-1993

Artikel 26i.

Voorwaarden overdracht formatierekeneenheden en verzilvering niet verbruikte formatierekeneenheden voor het schooljaar 1993-1994

Artikel 26j.

Berekening formatie voor personeelsbeleid, kwaliteitsverbetering en innovatie voor de schooljaren 1994-1995, 1995-1996 en 1996-1997

Artikel 26k.

Factor leerlingafhankelijke formatie instellingen voor het schooljaar 1995-1996.

Paragraaf 8

Slotbepalingen

Artikel 27.

Intrekking Formatiebesluit ISOVSO (Stb. 1985, 518)

Artikel 28.

Inwerkingtreding

Artikel 29.

Citeertitel