Besluit van 14 januari 1993, houdende vaststelling van een reglement voor het regime in een grenslogies ingevolge artikel 7a, vierde lid, Vreemdelingenwet

Reglement regime grenslogies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 26 februari 1992, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 192399/92/6;
Gelet op artikel 7a van de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40);
De Raad van State gehoord (advies van 3 september 1992, nr. WO 3.92.0094);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 12 januari 1993, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 264314/93/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Titel

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Dit besluit heeft betrekking op de ruimten als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 die door Onze Minister als zodanig zijn aangewezen en zijn bestemd voor de opname van vreemdelingen als bedoeld in het eerste lid van voornoemd artikel.

Titel

II

Beheer

Artikel

3

Titel

III

Regime

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

De directeur draagt zorg voor:

 • a.

  de voorziening in het levensonderhoud van de vreemdeling, waaronder begrepen de verstrekking van zakgeld volgens door Onze Minister te stellen regels;

 • b.

  de inrichting van de ruimten waarin de vreemdeling verblijft als eenvoudige logiesgelegenheid;

 • c.

  de verstrekking van kleding en artikelen voor de persoonlijke verzorging van de vreemdeling, voorzover deze hierin niet zelf kan voorzien en voorzover deze noodzakelijk is voor zijn verblijf;

 • d.

  de verlening van de noodzakelijke medische hulp aan de vreemdeling;

 • e.

  de geestelijke verzorging van de vreemdeling;

 • f.

  de organisatie van ontspanningsactiviteiten ten behoeve van de vreemdelingen.

Artikel

9

Titel

IV

Toezicht

Artikel

10

Artikel

11

De vreemdeling kan zich met elke grief die verband houdt met zijn verblijf in het grenslogies wenden tot de commissie van toezicht.

Artikel

12

Artikel

13

Titel

V

Beklag

Artikel

14

De vreemdeling kan beklag doen over:

 • a.

  zijn plaatsing in afzondering ingevolge artikel 7, tweede lid, onder b;

 • b.

  de weigering een bezoeker tot hem toe te laten;

 • c.

  de ontneming door of vanwege de directeur van voorwerpen en stoffen als bedoeld in artikel 6;

 • d.

  enige andere hem door of vanwege de directeur opgelegde maatregel, waarbij wordt afgeweken van wettelijke voorschriften en voorzover deze verband houdt met zijn verblijf in het grenslogies.

Artikel

15

Artikel

16

Artikel

17

Artikel

18

Artikel

19

Titel

VI

Slotbepalingen

Artikel

20

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel

21

Dit besluit kan worden aangehaald als het Reglement regime grenslogies.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Justitie, A. Kosto
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin