Besluit van 8 juli 1994, houdende voorschriften omtrent de vakkennis- en vakbekwaamheidseisen inzake bestrijdingsmiddelen

Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 2 februari 1994, No. J. 942053, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gezien het advies van de Bestrijdingsmiddelencommissie;
De Raad van State gehoord (advies van 3 mei 1994, No. W11.94.0056);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 juni 1994, No. J. 948162, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Algemeen

Artikel

1

§

2

Vergunningen gewasbeschermingsmiddelen

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Het is met ingang van 1 juli 1996 verboden een gewasbeschermingsmiddel af te leveren of daartoe in voorraad of voorhanden te hebben indien:

  • a.

    de beheerder van een verkooppunt niet beschikt over een vergunning distribueren gewasbeschermingsmiddelen en

  • b.

    degene die verkoopt, niet zijnde de beheerder, niet in het bezit is van een vergunning bedrijfsvoeren gewasbescherming of een vergunning distribueren gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel

6

Onze Minister verleent op aanvraag de vergunning uitvoeren gewasbescherming, de vergunning bedrijfsvoeren gewasbescherming, de vergunning distribueren gewasbeschermingsmiddelen onderscheidenlijk de vergunning mollen- en woelrattenbestrijding aan degene die in het bezit is van één van de bij regeling van Onze Minister aangewezen diploma's, certificaten, getuigschriften, verklaringen van vakbekwaamheid of andere bescheiden.

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent het indienen van een aanvraag voor een vergunning, de daarbij te verschaffen gegevens, en de wijze van verlening van de vergunning.

Artikel

10

§

3

Dierplagen en houtrotverwekkende schimmels

Artikel

10a

Artikel

11

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst met uitzondering van artikel 7, tweede lid. Indien het bij koninklijke boodschap van 25 mei 1993 ingediende voorstel van wet houdende regels inzake een algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen in de Europese Gemeenschappen (Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen) (Kamerstukken II, 1992/1993, nr. 23 169) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt artikel 7, tweede lid, op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel

12

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, P. Bukman
De Minister van Justitie, A. Kosto