Regeling voorschriften schepen (geen olietankschepen) met tonnage kleiner dan 400

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Met de in artikel 1, eerste lid, onder a, bedoelde typegoedkeuring worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige typegoedkeuringen, geëist door een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel door een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Verkeer en WaterstaatA.Jorritsma-Lebbink