Wet van 6 februari 1997, houdende aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel)

Aanpassingswet herziening adviesstelsel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal wetten aan te passen dan wel in te trekken met het oog op de opheffing van het bestaande adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen in enkele wetten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK

1

BUITENLANDSE ZAKEN

ARTIKEL

I

De Wet Adviescommissie mensenrechten buitenlands beleid wordt ingetrokken.

HOOFDSTUK

2

JUSTITIE

ARTIKEL

II

Wijzigt de Politiewet 1993.

ARTIKEL

III

Wijzigt de LSOP-wet.

ARTIKEL

IV

Wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL

V

Wijzigt de Wet persoonsregistraties.

ARTIKEL

VI

Wijzigt de Wet politieregisters.

ARTIKEL

VII

Wijzigt de Vreemdelingenwet.

ARTIKEL

VIII

Wijzigt de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.

ARTIKEL

IX

Wijzigt de Wet op de kansspelen.

ARTIKEL

X

Wijzigt de Wet op de jeugdhulpverlening.

ARTIKEL

XI

Wijzigt de Beginselenwet gevangeniswezen.

HOOFDSTUK

3

BINNENLANDSE ZAKEN

ARTIKEL

XII

Wijzigt de Gemeentewet.

ARTIKEL

XIII

Wijzigt de Provinciewet.

ARTIKEL

XIV

De Wet Raad voor het binnenlands bestuur wordt ingetrokken.

ARTIKEL

XV

Wijzigt de Wet verplaatsing bevolking.

HOOFDSTUK

4

ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

ARTIKEL

XVI

Wijzigt de wet van 21 februari 1919, houdende instelling van eenen Onderwijsraad (Stb. 49).

ARTIKEL

XVII

De Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid wordt ingetrokken.

ARTIKEL

XVIII

Wijzigt de wet van 14 februari 1947, houdende voorschriften met betrekking tot de schrijfwijze van de Nederlandsche taal (Stb. H 52).

ARTIKEL

XIX

Wijzigt de wet op het voortgezet onderwijs.

ARTIKEL

XX

Wijzigt de wet op het primair onderwijs.

ARTIKEL

XXI

Wijzigt de Wet op de expertisecentra.

ARTIKEL

XXII

Wijzigt de Wet op het specifiek cultuurbeleid.

ARTIKEL

XXIII

Wijzigt de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling.

ARTIKEL

XXIV

Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

ARTIKEL

XXV

Wijzigt de wet van 27 februari 1992, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de herziening van het bekostigingsstelsel voor scholen voor v.w.o., a.v.o., l.b.o. en m.b.o. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs) (Stb. 112).

HOOFDSTUK

5

FINANCIËN

ARTIKEL

XXVI

Wijzigt de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.

ARTIKEL

XXVII

Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.

ARTIKEL

XXVIII

Wijzigt de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden.

ARTIKEL

XXIX

Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

ARTIKEL

XXX

Wijzigt de Wet financiering lagere overheid.

ARTIKEL

XXXI

De Wet Rijkscommissie voor export-, import en investeringsgaranties wordt ingetrokken.

ARTIKEL

XXXII

Wijzigt de Bankwet 1948.

ARTIKEL

XXXIII

Wijzigt de Wet van 11 januari 1956 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 17 van de Bankwet 1948 (Stb. 29).

ARTIKEL

XXXIV

Wijzigt de Wet toezicht kredietwezen 1992.

ARTIKEL

XXXV

Wijzigt de Wet inzake de wisselkoers van de gulden.

HOOFDSTUK

6

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

ARTIKEL

XXXVI

Wijzigt de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

ARTIKEL

XXXVII

Wijzigt de Woningwet.

ARTIKEL

XXXVIII

Wijzigt de Wet milieubeheer.

ARTIKEL

XXXIX

Wijzigt de Organisatiewet Kadaster.

ARTIKEL

XL

Wijzigt de Waterleidingwet.

ARTIKEL

XLI

Wijzigt de Wet bodembescherming.

HOOFDSTUK

7

VERKEER EN WATERSTAAT

ARTIKEL

XLII

De Wet Raad voor verkeer en waterstaat wordt ingetrokken.

ARTIKEL

XLIII

De Instellingswet Raad voor de Verkeersveiligheid wordt ingetrokken.

ARTIKEL

XLIV

Wijzigt de Waterstaatswet 1900.

HOOFDSTUK

8

ECONOMISCHE ZAKEN

ARTIKEL

XLV

Wijzigt de wet van 21 april 1947, houdende de voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan (Stb. H 127).

ARTIKEL

XLVI

Wijzigt de wet van 1 mei 1970, houdende regeling betreffende de Mijnraad (Stb. 196).

ARTIKEL

XLVII

Wijzigt de Wet economische mededinging.

ARTIKEL

XLVIII

Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.

ARTIKEL

XLIX

De Wet op de Algemene Energieraad wordt ingetrokken.

ARTIKEL

L

Wijzigt de IJkwet.

ARTIKEL

LI

Wijzigt de Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1963.

ARTIKEL

LII

Wijzigt de Waarborgwet 1986.

ARTIKEL

LIII

Wijzigt de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.

ARTIKEL

LIV

Wijzigt de Wet op de Registeraccountants.

HOOFDSTUK

9

LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

ARTIKEL

LV

Wijzigt de Wet op de openluchtrecreatie.

ARTIKEL

LVI

Wijzigt de Boswet.

ARTIKEL

LVII

Wijzigt de Jachtwet.

ARTIKEL

LVIII

Wijzigt de Vogelwet 1936.

ARTIKEL

LIX

Wijzigt de Visserijwet 1963.

ARTIKEL

LX

Wijzigt de Wet agrarisch grondverkeer.

ARTIKEL

LXI

Wijzigt de Meststoffenwet.

ARTIKEL

LXII

Wijzigt de Natuurbeschermingswet.

ARTIKEL

LXIII

Wijzigt de Landbouwkwaliteitswet.

ARTIKEL

LXIV

Wijzigt de Landbouwwet.

ARTIKEL

LXV

Wijzigt de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

ARTIKEL

LXVI

Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

ARTIKEL

LXVII

Wijzigt de Plantenziektenwet.

ARTIKEL

LXVIII

Wijzigt de Veewet.

ARTIKEL

LXIX

Wijzigt de Diergeneesmiddelenwet.

ARTIKEL

LXX

Wijzigt de Zaaizaad- en Plantgoedwet.

ARTIKEL

LXXI

Wijzigt de Landinrichtingswet.

ARTIKEL

LXXII

Wijzigt de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.

ARTIKEL

LXXIII

Wijzigt de Reconstructiewet Midden-Delfland.

ARTIKEL

LXXIV

Wijzigt de Pachtwet.

ARTIKEL

LXXV

Wijzigt de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten.

ARTIKEL

LXXVI

Wijzigt de Bodemproductiewet 1939.

HOOFDSTUK

10

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARTIKEL

LXXVII

ARTIKEL

LXXVIII

Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen.

ARTIKEL

LXXIX

Wijzigt de Wet Werkloosheidsvoorziening.

ARTIKEL

LXXX

Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.

ARTIKEL

LXXXI

Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.

ARTIKEL

LXXXII

Wijzigt de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.

ARTIKEL

LXXXIII

Wijzigt de Wet op de gevaarlijke werktuigen.

ARTIKEL

LXXXIV

Wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet.

ARTIKEL

LXXXV

Wijzigt de Wet op de bedrijfsorganisatie.

ARTIKEL

LXXXVI

Wijzigt de Wet op de loonvorming.

ARTIKEL

LXXXVII

Wijzigt de Kernenergiewet.

ARTIKEL

LXXXVIII

Wijzigt de Emigratiewet.

ARTIKEL

LXXXIX

Wijzigt de Algemene bijstandswet.

ARTIKEL

XC

Wijzigt de Arbeidsvoorzieningswet 1996.

HOOFDSTUK

11

VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

ARTIKEL

XCI

Wijzigt de Gezondheidswet.

ARTIKEL

XCII

Wijzigt de Vleeskeuringswet.

ARTIKEL

XCIII

Wijzigt de Warenwet.

ARTIKEL

XCIV

De Wet op de Voedingsraad wordt ingetrokken.

ARTIKEL

XCV

Wijzigt de Destructiewet.

ARTIKEL

XCVI

Wijzigt de Wet op de paramedische beroepen.

ARTIKEL

XCVII

Wijzigt de Wet ziekenhuisvoorzieningen.

ARTIKEL

XCVIII

Wijzigt de Wet inzake bloedtransfusie.

ARTIKEL

XCIX

Wijzigt de Tabakswet.

ARTIKEL

C

Wijzigt de Wet op de dierproeven.

ARTIKEL

CI

Wijzigt de Ziekenfondswet.

ARTIKEL

CII

Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

ARTIKEL

CIII

Wijzigt de Wet tarieven gezondheidszorg.

ARTIKEL

CIV

De Wet op de raad voor het jeugdbeleid wordt ingetrokken.

ARTIKEL

CV

Wijzigt de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad.

ARTIKEL

CVI

Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.

ARTIKEL

CVII

Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.

ARTIKEL

CVIII

Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945.

ARTIKEL

CIX

Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.

ARTIKEL

CX

Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.

ARTIKEL

CXI

Wijzigt de Noodwet geneeskundigen.

ARTIKEL

CXII

Wijzigt de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening.

ARTIKEL

CXIII

HOOFDSTUK

12

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL

CXIV

ARTIKEL

CXV

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet herziening adviesstelsel.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager