Regeling Communautair Initiatief Werkgelegenheid-II

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Overwegende dat aan Nederland gelden uit het Europees Sociaal Fonds zijn toegewezen ter realisatie van het initiatief ’Werkgelegenheid en de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen’,

Besluit:

Artikel

1

definities

In deze regeling wordt verstaan onder

transnationaal project: een project ten aanzien waarvan de Nederlandse subsidie-aanvrager een samenwerkingsverband is aangegaan met een of meer instanties in andere EU-landen die vergelijkbare activiteiten ontplooien, en die worden gefinancierd in het kader van het communautair initiatief Adapt (Pb(EG)94/C180/09) danwel het communautair initiatief Werkgelegenheid en ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen (Pb(EG)94/C180/10).

Artikel

2

algemeen

Artikel

3

Now

Artikel

4

Horizon

Artikel

5

Youthstart

Artikel

6

Integra

Artikel

7

subsidieplafond

Artikel

8

algemene criteria

Artikel

9

voorkeursprojecten

Artikel

10

de aanvraag

Artikel

11

afwijzing subsidie-aanvraag

Artikel

12

toewijzing subsidie-aanvraag

Artikel

13

beschikking

De beslissing en, indien deze geheel of gedeeltelijk afwijzend luidt, de motivering, wordt schriftelijk vastgelegd en aan de aanvrager toegezonden dan wel uitgereikt.

Artikel

14

hoogte van de subsidie

Artikel

15

bevoorschoting

Artikel

16

administratievoorschriften

Artikel

17

einddeclaratie

Artikel

18

intrekking subsidietoekenning

Artikel

19

evalutie

Degene aan wie subsidie krachtens deze regeling is toegekend zal alle medewerking verlenen aan de opstelling van evaluatierapporten m.b.t. deze subsidieregeling, en zal, indien het gesubsidieerde project niet in eigen beheer wordt uitgevoerd, zorgdragen dat de feitelijke uitvoerder van het project deze medewerking verleent.

Artikel

20

’s-Gravenhage
De Minister voornoemd,
A.P.W. Melkert