Aanwijzing Nieuwkoopse Plassen als speciale beschermingszone EG-Vogelrichtlijn

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuur-beheer en Visserij, J.J. vanAartsen