Regeling vaststelling bedragen nascholing voortgezet onderwijs 1997-1998

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel 85b juncto 96d.2 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel

1

Bedrag voor nascholing

Artikel

2

Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel

3

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Artikel

4

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen nascholing voortgezet onderwijs 1997-1998.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,T.Netelenbos