Regeling vaststelling datum eerste toelating van voertuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Hoofdstuk

1

Vaststelling zonder afzonderlijk onderzoek voertuig

Artikel

1

Voor zover de vaststelling van de datum van eerste toelating geschiedt in het kader van de aanvraag van een kentekenbewijs zonder afzonderlijk onderzoek van het betrokken motorrijtuig of de betrokken aanhangwagen, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op de datum van eerste afgifte van het kentekenbewijs.

Hoofdstuk

2

Vaststelling met afzonderlijk onderzoek voertuig

Artikel

2

Voor zover de vaststelling van de datum van eerste toelating geschiedt in het kader van de aanvraag van een kentekenbewijs met een afzonderlijk onderzoek van het betrokken motorrijtuig of de betrokken aanhangwagen, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 9.

Artikel

3

Documenten indien het voertuig niet eerder is toegelaten

Artikel

4

Documenten indien het voertuig eerder is toegelaten

Artikel

5

Geen documenten

Artikel

6

Datum eerste onderzoek als datum van eerste toelating

Indien de overeenkomstig de artikelen 4 of 5 vastgestelde datum van eerste toelating na de datum van het eerste onderzoek van het voertuig ligt, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op de datum van het eerste onderzoek.

Artikel

7

Voertuig eerder in Nederland toegelaten

Artikel

8

Voertuig eerder in gebruik dan toegelaten

Indien een voertuig in gebruik is genomen reeds voor het tot het verkeer op de weg is toegelaten, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op de datum van fabricage of het modeljaar, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

Artikel

9

Voertuigidentificatie

Indien een kentekenbewijs wordt aangevraagd voor een samengesteld voertuig of voor een voertuig, waarvan het originele identificatienummer ontbreekt of onleesbaar is geworden, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld overeenkomstig de voorgaande artikelen nadat de identiteit van het voertuig aan de hand van een nader onderzoek overeenkomstig de hiervoor vastgestelde regels is vastgesteld.

Hoofdstuk

2a

Vaststelling bij kentekening conversie-bromfietsen

Hoofdstuk

3

Onderzoek registers

Artikel

10

Nader onderzoek registers andere landen

Hoofdstuk

4

Slotbepalingen

Artikel

11

De regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat van 9 december 1994, nr RV 188308, houdende vaststelling van regels omtrent de wijze waarop de datum van eerste toelating tot de openbare weg op het kentekenbewijs, dan wel het registratiebewijs van een voertuig wordt bepaald (Stcrt. 241), wordt ingetrokken.

Artikel

12

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1997.

Artikel

13

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling datum eerste toelating van voertuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Verkeer en Waterstaat, A.Jorritsma-Lebbink