Instelling Coördinatiegroep Concernfinancieringen

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten

Inleiding

Per 1 januari 1997 is de Coördinatiegroep concernfinancieringen actief. Deze coördinatiegroep ressorteert onder de Directeur-Generaal der Belastingen en de Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken. De instelling van de coördinatiegroep heeft tot doel de uitvoering van de wetgeving op het gebied van concernfinancieringen (en aanverwante terreinen) te coördineren.

Het betreft hier in het bijzonder artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (onder andere met betrekking tot de te stellen voorwaarden als bedoeld in het eerste lid van dat artikel), artikel 10a, derde lid, onderdeel b, Wet Vpb, en artikel 13, tweede lid, Wet Vpb jo. artikel 2a Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971.

Werkwijze van de coördinatiegroep

Tot de competente inspecteur gerichte verzoeken als bedoeld in artikel 15b, eerste lid, Wet Vpb alsmede andere kwesties ter zake van de uitvoering van artikel 15b Wet Vpb dienen door de inspecteur onverwijld doorgezonden te worden aan de coördinatiegroep. De inspecteur, die aan de behandeling van een verzoek deelneemt, stelt de voorwaarden niet eerder vast dan nadat hij een bindend advies van de coördinatiegroep heeft verkregen.

Ten behoeve van de overige coördinerende taken wordt de eenheden verzocht de in hun praktijk voorkomende gevallen te signaleren bij de coördinatiegroep. De coördinatiegroep zal de verdere afhandeling begeleiden.

Door de coördinatiegroep opgestelde notities en rapportages worden gericht aan de Directeur-Generaal der Belastingen en de Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken. Eveneens informeert de coördinatiegroep de eenheden van de Belastingdienst actief over de voortgang van haar werkzaamheden. Rapportages aan de Belastingdienst vinden plaats door tussenkomst van de Directeur-Generaal der Belastingen en de Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken.

Samenstelling van de coördinatiegroep

De huidige samenstelling van de coördinatiegroep is als volgt:

  • drs. Th.W.M. Poolen (voorzitter; Belastingdienst/DGO)

  • mr. M.C. de Graaf (secretaris; Belastingdienst/GO Maastricht)

  • mr. J.M.M. Creemers (Belastingdienst/GO Utrecht)

  • mr. J.J.J. Engel (Ministerie van Financiën, DB)

  • mr. R.J. van der Have (Ministerie van Financiën, WDB)

  • drs. E.J. Kok (Belastingdienst/GO Rotterdam)

  • mr. D.J. Rouvoet (Belastingdienst/GO Arnhem)

  • drs. R.H.A.M. Smeele (Ministerie van Financiën, IFZ)

Een lid dat niet op voltijdbasis in de werkzaamheden van de coördinatiegroep participeert, wordt in geval van verhindering vervangen door een, door de Directeur waaronder het lid ressorteert aan te wijzen, plaatsvervangend lid.

Subgroepen

Indien de coördinatiegroep besluit tot het instellen van subgroepen, zullen deze subgroepen handelen overeenkomstig de voor de coördinatiegroep geformuleerde regels: subgroepen rapporteren aan de hoofdcoördinatiegroep.

Secretariaat

Het adres van het secretariaat van de coördinatiegroep is:

Belastingdienst/Grote ondernemingen Maastricht

t.a.v. de heer Mr. M.C. de Graaf

Postbus 5740

6202 MD Maastricht

Telefoonnummer: 043-354 55 20

Faxnummer: 043-354 55 89