Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding VO 1997 en 1998

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel 75c van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel

1

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • school of scholengemeenschap: school of scholengemeenschap als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;

  • studie- en beroepskeuzebegeleiding: het geheel van activiteiten dat het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap verricht ten behoeve van de begeleiding van leerlingen bij hun oriëntatie op vervolgonderwijs, op de uitoefening van een beroep of op het volgen van een loopbaan;

  • regionaal dienstencentrum: een door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen met het oog op het verzorgen van studie- en beroepskeuzevoorlichting gesubsidieerde instelling die deze doelstelling in haar statuten heeft opgenomen.

Artikel

2

Vergoeding en betaling studie- en beroepskeuzebegeleiding voorgezet onderwijs

Artikel

3

Bestedingsverplichtingen

Artikel

4

Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenCW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel

5

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Artikel

6

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding VO 1997 en 1998.

De staatssecretarisvan onderwijs, cultuur en wetenschappen,T.Netelenbos