Regeling vaststelling controleprotocol rijksbijdrage basiseducatie 1996

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs juncto artikel 3, derde en vierde lid, van de Regeling afrekening rijksbijdrage basiseducatie 1996;

Besluit:

Artikel

1

Vaststelling controleprotocol rijksbijdrage basiseducatie 1996

 • 1.1

  Doelgroep

  Dit controleprotocol is van toepassing op gemeenten en samenwerkingsverbanden die van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 1996 een rijksbijdrage hebben ontvangen voor de uitvoering van basiseducatie.

 • 1.2

  Doel van het controleprotocol

  Het doel van dit controleprotocol is het geven van aanwijzingen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan de, bij de in punt 1.1 bedoelde gemeenten en samenwerkingsverbanden fungerende, accountants als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, inzake controle-opdrachten betreffende basiseducatie.

 • 1.3

  Aandachtspunten bij de controle

  • Stel vast dat alle in het financieel verslag opgenomen lasten betrekking hebben op aan instellingen voor basiseducatie of instellingen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) voor het jaar 1996 toegekende subsidies;

  • Stel vast dat aan de in het financieel verslag opgenomen lasten, subsidietoekenningsbrieven voor het jaar 1996 van de gemeente, gericht aan instellingen voor basiseducatie of instellingen voor vavo ten grondslag liggen;

  • Stel vast dat de gemeente of het samenwerkingsverband de toegekende subsidies in 1996 volledig heeft uitbetaald aan de instellingen voor basiseducatie of vavo, dan wel op de balans ultimo 1996 als schuld aan deze instellingen heeft opgenomen;

  • Stel vast dat de gemeente of het samenwerkingsverband de instellingen voor basiseducatie of de instellingen voor vavo heeft verplicht om een financiële verantwoording, voorzien van een accountantsverklaring, in te dienen over de besteding van de subsidie;

   NB. Normaliter zal zijn geregeld dat de instelling een en ander in zijn jaarrekening verwerkt

  • Stel vast dat bij de gemeente of het samenwerkingsverband procedures in het leven zijn geroepen, die waarborgen dat daar, aan de hand van de financiële verantwoordingen en de daarbij behorende accountantsverklaringen, de rechtmatigheid van de besteding van de subsidies door de instellingen voor basiseducatie of vavo wordt beoordeeld;

  • Stel vast dat de gemeente of het samenwerkingsverband het eventuele overschot (het niet aan instellingen toegekende deel van de rijksbijdrage basiseducatie 1996) ultimo 1996 op correcte wijze heeft bepaald en in het financieel verslag heeft opgenomen.

 • 1.4

  De Accountantsverklaring

  Standaardtekst van de (goekeurende) accountantsverklaring:

  U dient bij uw accountantsverklaring de hieronder vermelde tekst te hanteren.

  Accountantsverklaring

  Wij hebben het financieel verslag als bedoeld in artikel 3 van de "Regeling afekening rijksbijdrage 1996 van de gemeente/het samenwerkingsverband ...... te ...... gecontroleerd.

  Bij onze controle hebben wij nagegaan of het financieel verslag voldoet aan de volgende eisen:

  • dat het financieel verslag is opgesteld overeenkomstig het model zoals vastgesteld met de regeling CFI/FVE-97/794 N d.d. 7 maart 1997;

  • dat het financieel verslag getrouw weergeeft de lasten en baten in 1996 met betrekking tot de rijksbijdrage basiseducatie 1996;

  • dat de in het financieel verslag opgenomen lasten en baten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de voor de uitvoering van de basiseducatie in 1996 geldende regelingen.

  Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten en in overeenstemming met het controle-protocol zoals vastgesteld door middel van de regeling CFI/FVE-97/794 N d.d. 7 maart 1997.

  Wij zijn van oordeel dat het financieel verslag voldoet aan de hierboven omschreven eisen.

  Deze verklaring is afgegeven ten behoeve van Cfi, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

  Plaats en datum......

  Naam......

  Ondertekening......

Artikel

2

Vaststelling model: "financieel verslag rijksbijdrage basiseducatie 1996"

Het "financieel verslag rijksbijdrage basiseducatie 1996" wordt overeenkomstig het model vastgesteld.

Artikel

3

Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel

4

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze is geplaatst.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappendr. ir. J.M.M.Ritzen

Model