Nederlandse voorschriften tot uitvoering belastingverdrag Nederland-Mexico

De Staatssecretaris van Financiën, Gelet op artikel 24, vijfde lid, van het op 27 september 1993 te ’s-Gravenhage tussen Nederland en Mexico gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 1993, nr. 160)

Besluit:

Artikel

1

Algemeen

Artikel

2

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (vrijstellingprocedure)

Artikel

3

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (teruggaafprocedure)

Artikel

4

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (vrijstellingprocedure)

Artikel

5

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (teruggaafprocedure)

Artikel

6

Formele bepaling

Artikel

7

Verjaringstermijn

De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt.

Artikel

8

Formulieren

Verzoeken om teruggaaf van belasting, als bedoeld in de artikelen 3, 5 en 6, moeten respectievelijk bij de bevoegde inspecteur en het Ministerie van Financiën zijn ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.

Artikel

9

Intrekking

De in de artikelen 2, eerste lid, en 3, tweede lid, bedoelde formulieren worden van rijkswege verstrekt. De formulieren zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn.

Artikel

10

Inwerkingtreding

De Staatssecretaris van Financiën, W.A.Vermeend