Quotaruil schol en haring

De Minister van Landbouw, Natuur-beheer en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling contingentering zeevis toegekend contingent wordt verhoogd:

  • a.

    indien het contingent betrekking heeft op schol in de deelgebieden II en IV tezamen: met 8,69%;

  • b.

    indien het contingent betrekking heeft op haring in de sectoren IVc en VIId tezamen: met 71,29%.

Artikel

2

Wijzigt de Regeling vangstbeperking.

Artikel

3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J.J. vanAartsen