Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op de artikelen 1, eerste lid, 3, eerste en tweede lid, en 4, tweede en vierde lid, van het Besluit mestbank en mestboekhouding (Meststoffenwet) en artikel 3 van de Regeling gegevensverstrekking Wet verplaatsing mestproduktie;

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Producenten die hun mestboekhouding voeren volgens het in artikel 1, eerste lid, van de Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1993 bedoelde model VI, behoeven de in het formulier, zoals opgenomen in bijlage I, opgenomen telling rundvee en varkens, voor zover betrekking hebbende op de diercategorieën die in de boekhouding overeenkomstig het in artikel 1, eerste lid, van de Regeling vaststelling mestboekhouding 1993 bedoelde model VI zijn opgenomen, niet bij te houden.

Artikel

3

De bijlagen bij deze regeling liggen ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel

4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel

5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J.J. vanAartsen