Regeling warmtebehandelingssytemen en eindproducten

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder ’toezichthoudende ambtenaar’: een met toepassing van artikel 24 van de Destructiewet aangewezen ambtenaar.

Artikel

2

Hoog-risico-materiaal en laag-risico-materiaal van zoogdieren wordt zodanig verwarmd dat de deeltjes gedurende minimaal 20 minuten een inwendige temperatuur van ten minste 133° C hebben bij een druk van 3 bar en wordt verwerkt in een continu- of batchsysteem. Alvorens de warmtebehandeling wordt toegepast, wordt de deeltjesgrootte van het materiaal teruggebracht tot ten hoogste 50 mm.

Artikel

2a

Artikel 2 is niet van toepassing op bloed en op het volgende laag-risico-materiaal:

 • a)

  laag-risico-materiaal dat wordt gebruikt voor de bereiding van voeder voor gezelschapsdieren;

 • b)

  laag-risico-materiaal bestemd voor voederen van dieren, waarvan de eigenaar of houder, dan wel een bedrijf dat voeder voor edelpelsdieren bereidt, op grond van artikel 13, vierde lid, van de Destructiewet van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een daartoe strekkende ontheffing heeft ontvangen;

 • c)

  ontvette beenderen voor de vervaardiging van gelatine;

 • d)

  huiden en vellen voor de vervaardiging van gelatine, collageen en gehydrolyseerd eiwit, hoeven, hoorns en haar;

 • e)

  klieren, weefsel en organen voor de bereiding van farmaceutische producten;

 • f)

  bloedproducten;

 • g)

  melk- en zuivelproducten;

 • h)

  dierlijke afvallen van niet-herkauwers voor de vervaardiging van gesmolten vet, met uitzondering van bij die vervaardiging verkregen kanen;

 • i)

  laag-risico-materiaal van herkauwers voor de vervaardiging van gesmolten vet, met uitzondering van bij die vervaardiging verkregen kanen;

 • j)

  dierlijke afvallen voor de vervaardiging van producten ten aanzien waarvan kan worden gegarandeerd dat zij niet in de voedselketen voor mens of dier zullen komen en dat zij evenmin als meststoffen zullen worden gebruikt.

Artikel

2b

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel

8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling warmtebehandelingssytemen en eindproducten.

Deze regeling zal met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, EricaTerpstra