Wet van 26 maart 1997 tot wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik)

Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het mede met het oog op de ontwikkelingen in het kader van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot het stellen van eisen aan bewijzen van bevoegdheid tot het bedienen van luchtvaartuigen wenselijk is de regels met betrekking tot die bewijzen van bevoegdheid te herzien;
dat het voorts wenselijk is nadere regels te stellen ter verbetering van de bestrijding van het bedienen van luchtvaartuigen onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

I

Wijzigt de Wet Luchtverkeer.

Artikel

II

Wijzigt de Luchtvaartwet.

Artikel

III

Wijzigt de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden.

Artikel

IV

Wijzigt de Invoeringswet Coördinatiewet uitzonderingstoestanden.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

V

Artikel

VI

Artikel

VII

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

VIII

Wijzigt de Wet Luchtverkeer.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

IX

Wijzigt de Wet Luchtverkeer.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

X

Het Luchtverkeersreglement wordt aangemerkt te zijn vastgesteld krachtens de artikelen 5.5, 5.11 en 5.12.

Artikel

XI

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink
De Minister van Defensie, J. J. C. Voorhoeve
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager