Regeling vaststelling indieningsperiode 1997 aanvraag oppervlakten

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 6, tweede lid, van Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van de Europese Gemeen-schappen van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (PbEG L 355) en op artikel 8, eerste lid, van de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen;

Besluit:

Artikel

1

Als periode voor het indienen van een aanvraag voor een compensatiebedrag als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen, wordt vastgesteld de periode die loopt van 1 april 1997 tot en met 15 mei 1997.

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel

3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling indieningsperiode 1997 aanvraag oppervlakten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze,
De secretaris-generaal,T.H.J.Joustra